Vedtekter

Vedtekter for Riangalleriet SA vedtatt av årsmøtet 2. november 2021.                   

 • 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Riangalleriet SA. Medlemmene hefter ikke ovenfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

 • 2. Foretningssted

Forretningskontoret er i Namsos kommune

 • 3. Virksomhet

Foretaket skal arbeide aktivt for å spre kunnskap om Johs. Rian og hans kunstnerskap. Dette skjer gjennom innkjøp, sikring, forvaring og formidling av hans billedkunst. Det gjøres forpliktende avtaler om samarbeid med private og offentlige eiere av samlinger, Kunstmuseet Nord Trøndelag, Namsos Kunstforening og andre det er naturlig å samarbeide med. Arbeidet kan omfatte utstillinger og andre presentasjonsformer.

Foretaket eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjer for virksomheten som årsmøtet fastsetter. Foretakets avkastning blir stående i virksomheten.

 • 4. Andelsinnskudd og medlemskontingent

Hvert medlem skal betale kr 1000,- i andelinnskudd. Beløpet innbetales til foretakets bankkonto ved tegning av medlemskap. Det skal ikke betales medlemskontingent. Andelsinnskudd skal ikke forrentes. Styret fører medlemsliste med navn og adresse over andelseierne. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i. Ved utmelding har medlemmene ikke krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd.

 • 5. Anvendelse av årsoverskudd.

Vedtak om anvendelse av eventuelt årsoverskudd fattes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelse innenfor rammene av samvirkelovens §§ 26-30.   

 • 6. Styre og daglig leder.

Foretaket skal ha et styre på minst 5 medlemmer samt 3 varamedlemmer. Også varamedlemmer innkalles til møtene. Foretaket skal ikke ha daglig leder da denne oppgaven tillegges styreleder som på vegne av styret har ansvar for daglig drift. Styrets leder velges av årsmøtet hvert år. Styremedlemmer velges på årsmøtet for 2 år og varamedlemmer for 1 år etter innstilling fra valgkomiteen bestående av de til enhver tid fungerende ordførere i Overhalla og Namsos samt en av eierne.

 • 7. Ordinært årsmøte.

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet og skal normalt finne sted innen utgangen av mars måned påfølgende år. Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest to uker før møtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. Følgende saker skal behandles på ordinært årsmøte:

 1. Registrering av fremmøtte og stemmeberettigede andelshavere.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning foregående kalenderår
 5. Årsregnskap foregående kalenderår
 6. Disponering av eventuelt årsoverskudd
 7. Virksomhetsplan og budsjett for inneværende år
 8. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret
 9. Valg i henhold til vedtektenes bestemmelser i § 6
 10. Valg av revisor og medlemmenes representant i valgkomiteen
 11. Andre saker som er meldt senest en uke før årsmøtet, og hører inn under årsmøtet 

Vedtak fattes med simpelt flertall av avgitte stemmer i møtet.

 • 8. Ekstraordinært årsmøte.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen

 • 9. Vedtektsendring

Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 2/3 flertall av de stemmene som er avgitt.                     

 • 10. Oppløsning av foretaket

Forslag om oppløsning av Riangalleriet SA må fremsettes minst en måned før innkalling til ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst 3/4 flertall på et ordinært årsmøte. Minst 2/3 av medlemmene må være til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med 3/4 flertall selv om det er færre enn 2/3 av andelseiere til stede. Ved oppløsning av foretaket skal all eventuell gjeld være betalt og kunstverk i forvaring være returnert til rettmessige eiere eller deres familier. Deretter deles lagets eventuelle netto formue på oppløsningstidspunktet mellom andelshaverne i tråd med samvirkerettslige prinsipper.