Årsmøter

 

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021

Styret har i 2021 bestått av

Terje Adde,                               styreleder                                        valgt for 1 år i 2020

Solvår Rustad Rian,                  nestleder                                         valgt for 2 år i 2020

Trine Fagerhaug                       styremedlem                                   valgt for 2 år i 2019

Ivar Andreas Sellæg Asbøll     styremedlem      (kasserer)           valgt for 2 år i 2020

Kjell Tore Kirketeig                  styremedlem                                    valgt for 2 år i 2020

Asbjørn Hagerup                      varamedlem       (sekretær)           valgt for 1 år i 2020

Kristin Stamnes Jakobsen        varamedlem                                   valgt for 1 år i 2020

Amund Lein                              varamedlem                                      valgt for 1 år i 2020

Riangalleriet samarbeider med Namsos Kunstforening, Kunstmuseet Nord-Trøndelag/Museet Midt IKS, Overhalla og Namsos kommuner og blant annet Grong Sparebank. Galleriet har i eie 55 malerier og trykk samt 22 skisser (i samlingen fra Levanger), til sammen 77 verk og en skissebok Det er ikke innkjøpt kunst av Rian i 2021, men galleriet har vedtatt å overta 8 verk som er kjøp privat på auksjon.  Ellers har galleriet et større deponi som eies av et av styrets medlemmer, om lag 50 verk. Rianggalleriet har også bilder i deponi fra andre private, blant annet et stort verk som eies av familien Ring. Det er også tre bilder fra andre privatpersoner. I tillegg finnes tre bilder av maleren Julius Rian, det ene fikk Riangalleriet i gave i 2021.  Galleriet har et restlager på vel 100 bøker av Vibeke Hurums sin bok om Rian. Kunsten som galleriet disponerer er lagret hos Kunstmuseet Nord-Trøndelag i henhold til samarbeidsavtale fra januar 2014. Riangalleriet er kontaktpunkt og veileder for folk som ønsker informasjon om og vurdering av sine Rianbilder, eller vurderer å kjøpe kunst av Johs. Rian.

Også i 2021 har arbeidet i stor grad vært preget av koronasituasjonen. Det har vært avholdt 5 styremøter samt samordningsmøte med Museet Midt IKS/Kunstmuseet Nord-Trøndelag, og med banksjef i Grong Sparebank. Det er avholdt ordinært årsmøte for 2020 og ekstraordinært årsmøte med en sak: nye vedtekter. Formålet vedtatt av ekstraordinært årsmøte 2/11 er slik:

 • 3. Virksomhet

Foretaket skal arbeide aktivt for å spre kunnskap om Johs. Rian og hans kunstnerskap. Dette skjer gjennom innkjøp, sikring, forvaring og formidling av hans billedkunst. Det gjøres forpliktende avtaler om samarbeid med private og offentlige eiere av samlinger, Kunstmuseet Nord Trøndelag, Namsos Kunstforening og andre det er naturlig å samarbeide med. Arbeidet kan omfatte utstillinger og andre presentasjonsformer. Foretaket eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjer for virksomheten som årsmøtet fastsetter. Foretakets avkastning blir stående i virksomheten.

Rammen for styrets arbeid har vært arbeidsmålene som ligger i oppdraget fra årsmøtet for 2020:

 • Sikre og utvikle galleriets plass og rolle gjennom Rian løftet 2.0, herunder ny samarbeidsavtale mellom Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Riangalleriet.
 • Sammen med Kunstmuseet Nord-Trøndelag lage samlingsplan og utstillingsplan for Riangalleriet
 • Bistå praktisk ved gjennomføringen av utstillinger
 • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke
 • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verk og også andre verk som er viktige for forståelsen for formidlingen av Rians kunstnerskap
 • Arbeide med finansiering av kjøp av kunst til relevante prosjekter, blant annet «Rian 130/40» (markering av fødsel og bortgang).
 • Avklare forholdet til eget formål (vedtekter) og Riangalleriets Venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innen Riangalleriets formål.

Felles møte mellom Kunstmuseet/Museet Midt og Riangalleriet avdekket at det er felles ønske om å utvikle målsetting og fremdriftsplan ved å «tenke nytt innenfor økonomiske og strukturelle rammer». Ved omlegging av Kunstmuseets program skal museet ha mer fokus på egenkuraterte utstillinger og forskning. Det medfører at samarbeidet må struktureres på en måte som «gjør det mulig å arbeide effektivt ut fra vår felles målsetting». Kunstmuseet ønsker også et nytt fast visningssted som setter Rians verk i kontekst med annen kunst og vise den trønderske kulturarven. Kunstmuseet ønsker Rians kunst innlemmet i Kunstmuseets brede program, som del av museets hovedoppgave som forvalter av trøndersk visuell kunst.

Partene ble enig om å opprette en arbeidsgruppe. Av ulike årsaker ble arbeidet utsatt til gjennomføring i 2022. Konkret er det i møter arbeidet videre med rolleavklaring og samhandlingsformer. Målet er en omforent samlingsforvaltningsplan, ny vurdering av lån- og leieforhold for kunst i forvaring, og innholdet i deponiavtaler med de aktuelle private eiere. Det er også tanker om forbedrede visningsarealefor Rians kunst. I 2021 var det 130 år siden Rians fødsel og 40 år siden hans bortgang. Det var planer om arrangement knyttet til dette 9. og 10. desember (se under). Det er tenkt på samordning med andre når det gjelder nye lokaler for samfunns- og kulturoppgaver i Namsos kommune, og Riangalleriet er forberedt på å tenke nytt omkring utvikling av formidlingsdelen.

Av dette kan en trekke ut følgende:

 • Samarbeidsavtalen med Kunstmuseet/Museet Midt videreføres og drøftinger om fortolkning av avtalen skjer fortløpende. Det var ikke mulig å endre utstillingen i «Rian-rommet», og neste utstilling (i 2022) kureres av Riangalleriet selv. De samarbeidsavtaler som er inngått gjelder fortsatt, dette omfatter også andelshavere med verk av Rian i magasinet, men som er i privat eie og der formidling ikke er overlatt til Riangalleriet. Den avtalen som foreligger datert 29/1 2014, blir ansett å være en god løsning nå, både for Riangalleriet og private andelshavere.
 • Nye vedtekter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 2/11. Det var særlig formålet som ble oppfattet til å være nødvendig å presisere i forhold til videre samarbeid med Museet Midt/Kunstmuseet, Rians Venner og Namsos kommune.
 • Strategimøte med Kunstmuseet/Museet Midt IKS som er gjennomført er også knyttet til den nye Meld. St. nr. 23, «Musea i samfunnet». På strategimøtet mellom Museet Midt IKS/Kunstmuseet, var også direktøren for Museet Midt var aktivt til stede.
 • De planlagte og delvis gjennomførte tiltakene for å markere Rians fødsel og bortgang ble på grunn av koronasituasjonen utsatt til våren 2022, så snart Kunstmuseet åpner etter omgjøringer. Det som ble gjennomført og vakte en viss oppmerksomhet, var verkstedet i regi av Kunstgalleriet, og lyslegging med Rians mest kjente farger i vindusflaten på Samfunnshuset i Namsos. Det lyktes å samle inn samarbeids- og sponsormidler til arrangementene slik; Hovedsponsor: Grong Sparebank (kr. 15.000,-). Tilskuddsytere for øvrig: Trøndelag fylkeskommune (kr.15.000,-), Overhalla kommune (kr.5.000.-), Namsos kommune (kr.5.000,-)
 • Styrets kunstfaglige person har bistått enkeltpersoner og blant annet Grong Sparebank ved vurdering og innkjøp av Rians kunst.

+++++++++++++++++++++++++

Handlingsplan for styrets arbeid i 2022 følger arbeidsmålene for 2021 med tilpasninger:

 • Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle ved å utarbeide Rian løftet 2.0, en samarbeids-, samlings- og utviklingsplan med Kunstmuseet Nord-Trøndelag.
 • Kurere og gjennomføre skifte av utstilling med Rians kunst i «Rianrommet».
 • Gjennomføre visnings- og kulturprogrammet som er utsatt fra november 2021.
 • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.
 • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verk og også andre verk som er viktige for forståelsen for formidlingen av Rians kunstnerskap.
 • Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller deponeringsavtaler.
 • Bistå investorer og private ved vurdering av Rians kunst.
 • Arbeide med ekstern finansiering av kjøp av kunst.

Rian løftet 2.0. kan inneholde:

 • rolle- og funksjonsavklaring, former for samhandling,
 • utarbeidelse av omforent samlingsforvaltningsplan,
 • avklaring av lån- og leieforhold for kunst i forvaring, og deponiavtaler med aktuelle andelseiere,
 • forslag til forbedret visningsarealefor Rians kunst,
 • digitalisering gjennom blant annet BONO-registeret, (opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle verk),
 • felles planlegging av innkjøp av sentrale verk.
 • Det er aktuelle tanker om nye lokaler for samfunns- og kulturoppgaver i Namsos kommune, og Riangalleriet bør en være forberedt på å tenke nytt når det gjelder utvikling av formidlingsdelen og eventuelt nye lokaler. Dette løses antakelig best sammen med Kunstmuseet Nord-Trøndelag/Museet Midt IKS, Namsos Kunstforening og Namsos kommune.

 

 

***********************************************************************************

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019

Styret har i 2019 bestått av:

   Ragnhild Kvalø                                                        styreleder                                                 Valgt for 1 år i 2018

   Solvår Rustad Rian                                                 nestleder                                                   Valgt for 2 år i 2018

Trine Fagerhaug                                                     styremedlem                                            Valgt for 2 år i 2017

Ivar Andreas Sellæg Asbøll                               styremedlem        (kasserer)              Valgt for 2 år i 2017

Kjell Tore Kirketeig                                               styremedlem                                            Valgt for 2 år i 2018

Asbjørn Hagerup                                                     varamedlem         (sekretær)            Valgt for 1 år i 2018

Gry Gåsvær Bunes                                                  varamedlem                                            Valgt for 1 år i 2018

Steinar Høknes                                                        varamedlem                                             Valgt for 1 år i 2018

 

Årsmøtet for 2018 ble holdt 14. februar 2019 i Kulturhuset, Namsos.

I løpet av 2019 har det vært 3 styremøter. Varamedlemmene inviteres til å delta på styremøtene.

Styrets arbeide har tatt utgangspunkt i arbeidsmålene som ganske likelydende er vedtatt på årsmøtene de siste årene:

 • Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.
 • Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover.
 • Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.
 • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.
 • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.
 • Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved deponeringsavtaler.
 • Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.
 • Samarbeide tett med Riangalleriets venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

I det følgende beskrives tiltak og aktiviteter som har vært særlig viktige i 2019.

Samarbeidet med Kunstmuseet Nord Trøndelag er hovedsporet for å nå arbeidsmålene og gjennomføre tiltak.  I mars 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Riangalleriet og Kunstmuseet om et samarbeide gjennom RianLøftet for å øke kunnskapen om, samt styrke den nasjonale og internasjonale oppfatningen av Rian.

Med utgangspunkt i det kunstfaglige kompetansen som Kunstmuseet har er det i løpet av året lagt ned mye og variert arbeide for å nå intensjonsavtalens målsetting.  Våre bilder og vår kunnskapsbase er et viktig grunnlag for det arbeidet Kunstmuseet gjør med Rian.

Museets ansatte har et sterkt engasjement for Rian og Rians kunst, og samarbeider aktivt og bredt for å underbygge og styrke den positive utviklingen som er på gang når det gjelder Johs Rian og hans livsverk. Gjennom dette arbeidet er kunnskap om Rian bragt ut til mange.

De konkrete tiltakene er etter vår mening vært vellykket både lokalt, nasjonalt og i noen grad også internasjonalt. Både Kunstmuseet og Riangalleriet har som intensjon at dette arbeidet videreføres med utarbeiding av nye tiltak. Den interessen som har etablert seg er en fin plattform for å ta større steg i arbeidet.

I 2019 har registreringsarbeidet opp mot Digitalt museum vært videreført.  I dag finnes rundt 30 av våre bilder her. Denne registreringen skal fortsette. På nettet kan bildene søkes gjennom Kunstmuseets nettsider. Det arbeides også med å knytte disse nettsidene sammen med oppdatert informasjon om Riangalleriets generelle aktiviteter. 

Produksjonen for Den kulturelle skolesekken basert på fargemysteriet Rian har besøkt skolene i  hele Trøndelag. Opplegget har hatt stor og ivrig oppslutning på de klassetrinn det er utarbeidet for.

Kunstmuseet har ved en rekke anledninger gjennom året deltatt med informasjon og foredrag om Rian og hans kunst.

Riangalleriet har først og fremst bidratt med ideer, forslag og

praktiske bidrag når det passer inn. Dessuten viser det seg ofte at vi har en

viktig rolle som kontaktpunkt for spørsmål vedrørende Rian og hans bilder fra

interesserte utenfor den profesjonelle kunstverdenen. Det kan her for eksempel være

spørsmål om kjøp og salg av bilder, deponi eller informasjon om egne bilder.

 

Vår faste tilstedeværelse innenfor museets utstillingsarealer er i seg selv et viktig bidrag i arbeidet for å sikre og utvikle minnet om Rian og for å løfte fram og spre kunnskap om hans livsgjerning. Det er imidlertid klart at både kvaliteten på vårt utstillingslokale og magasinmulighetene rent generelt, setter grenser for hva som kan oppnås. Vi støtterKunstmuseets arbeidet med å utvikle bedre lokaler til formidling av Rians kunst.

Det er også viktig at minnene som knytter Rian til slektsgården Skistad blir tatt godt vare på. Gården er nå solgt, men det arbeides med å finne løsninger som viderefører tidligere eieres store innsats for dette kulturminnet. Det er positivt at Kunstmuseet viser interesse for å trekke Skistad inn i formidlingsarbeidet.

Vis din Rian! er betegnelsen på et tiltak som er satt i gang for å få kontakt med lokale eiere av Rianbilder. Vi tror at det er ganske mange rundt omkring som har bilder fra hans tid i Namdalen. De er det fint å få bedømt og registrert. Disse bildene kan gi viktig kunnskap om hans kunstneriske utvikling i yngre år. Tiltaket startet i Namsos i 2017 og fra 2018 ble det videreført i samarbeid med Overhalla kunstforening.  Det underbygger den generelle interessen for Rian i Namdalen og blir vist bra oppmerksomhet fra lokal presse. Med jevne mellomrom bør dette kontaktarbeidet fortsette.

I 2019 er det også innkjøpt nye bilder i vår samling. Vårt mål er fortsatt å eie eller disponere flere større og nyere verker. Vi håper at vi sammen med Kunstmuseet kan intensivere arbeidet med å få større bredde i bildetilfanget.

Vi har stor tro på at tilgang på et bredt utvalg av Rians bilder med skikkelige utstillings-og magasinforhold på Kunstmuseet i et samspill med minnene på Skistad, vil være et godt trekkplaster og inspirasjonssted i det Namdalske kulturbildet.

I 2017 ble det startet et arbeide for å få flere andelshavere i Riangalleriet SA. Dette arbeidet fortsettes. Ved årsskiftet har vi totalt 57andelshavere som med sine bidrag har bidratt til en fin samling bilder.

På slutten av 2017 fikk vi på plass en meget gledelig avtale med Namsos og Overhalla kommuner som sikrer oss driftsmidler. Det gir oss mulighet til å konsentrere vårt arbeide til direkte innsats i forhold til galleriets formål. Det ligger imidlertid en forpliktelse i at vi får denne fine støtten fra kommunene.  Vi må ha blikket rettet mot å drive aktiv kulturformidling som kommer innbyggerne til gode.

Styret takker alle som har bidratt med innsats og som har støttet Riangalleriet SA i løpet av dette året. I arbeidet med å løfte fram Johs. Rian er det plass for mange.

For ordens skyld nevnes at galleriet ikke har noen ansatte. Vi driver heller ikke virksomhet som forurenser miljøet.

Namsos 2. mars 2020

Ivar A Sellæg Asbøll               Solvår Rustad Rian                     Trine Fagerhaug

Kjell Tore Kirketeig              Ragnhild Kvalø, leder                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Årsmøte 2019

ÅRSMELDING 2018

Styret har i 2018 bestått av:

Trond Prytz                                                            styreleder

Solvår Rustad Rian                                               nestleder

Trine Fagerhaug                                                   styremedlem

Ivar Andreas Sellæg Asbøll                                 styremedlem       (kasserer)

Carl Sitter Geving                                                  styremedlem

Asbjørn Hagerup                                                   varamedlem       (sekretær)  

Bente Eidesmo                                                       varamedlem

Steinar Høknes                                                       varamedlem

Årsmøtet for 2017 ble holdt 8. februar 2018 i Kulturhuset, Namsos. I løpet av 2018 har det vært 3 styremøter. Varamedlemmene inviteres til å delta på styremøtene.

Styrets arbeide har tatt utgangspunkt i arbeidsmålene som ganske likelydende er vedtatt på årsmøtene de siste årene:

 • Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.
 • Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover.
 • Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.
 • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.
 • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.
 • Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved deponeringsavtaler.
 • Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.
 • Samarbeide tett med Riangalleriets venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

I det følgende beskrives tiltak og aktivitetersom har vært særlig viktige i 2018.

Samarbeidet med Kunstmuseet Nord Trøndelag erhovedsporetfor å nå arbeidsmålene og gjennomføre tiltak.  I mars 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Riangalleriet og Kunstmuseetom et samarbeide gjennom RianLøftetfor å øke kunnskapen om, samt styrke den nasjonale og internasjonale oppfatningen av Rian.

Med utgangspunkt i det kunstfaglige ansvaretsom Kunstmuseet skal fylle gjennom denne intensjonsavtalen er det i løpet av året lagt ned mye og variert arbeide for å nå intensjonsavtalens målsetting.  Våre bilder og vår kunnskapsbase er et viktig grunnlag for det arbeidet Kunstmuseet gjør med Rian.

Museets ansattehar et sterkt engasjement for Rian og Rians kunst, og samarbeider aktivt og bredt for å underbygge og styrke den positive utviklingen som er på gang når det gjelder Johs Rian og hans livsverk. Gjennom dette arbeidet er kunnskap om Rian bragt ut til mange.

De konkrete tiltakene i Rianløftet har i første omgang strukket seg ut året 2018. Arbeidet som er gjort har etter vår mening vært vellykket både lokalt, nasjonalt og i noen grad også internasjonalt. Både Kunstmuseet og Riangalleriet har som intensjon at dette arbeidet videreføres med utarbeiding av nye tiltak. Den interessen som har etablert seg er en fin plattform for å ta større steg i RianLøftet.

I 2018 harregistreringsarbeidetopp mot Digitalt museum blitt intensivert. I dag finnes rundt 30 av våre bilder her. Denne registreringen skal fortsette. På nettet kan bildene søkes gjennom Kunstmuseets nettsider. Det arbeides også med å knytte disse nettsidene sammen med oppdatert informasjon om Riangalleriets generelle aktiviteter.

Produksjonen for Den kulturelle skolesekkenbasert på fargemysteriet Rian har besøkt skolene i hele Namdalen og også i andre områder i Trøndelag. Opplegget har hatt stor og ivrig oppslutning på de klassetrinn det er utarbeidet for.

Kunstmuseet har ved en rekke anledninger gjennom året deltatt med informasjon og foredrag om Rian og hans kunst.

I forbindelse med Kunstmuseets 20-årsjubileum er det gjennomført flere prosjekt ogarrangement i Kulturhuset Namsos som har vært tuftet på inspirasjon fra Rian og som også har involvert andre kunstformer.

Maria Veie Sandvik var kurator for jubileumsutstillingen «Jeg hører deg» som bragte inn mange forskjellige kunstelementer. Her ble Rians kunst og liv brukt som inspirasjonskilde. I selve gallerirommet svevde Emma Waltraud Howes skulpturelle arbeide «Meaningless Gestures» på pleksiglassplater, hvor figurene var abstraherte håndbevegelser stilt opp mot et bilde av Rian«Helios» fra 1981. Figurene understreket de tredimensjonale kvalitetene i Rians bilde.

Det var særlig spennende og viktig at denne forestillingen hadde et internasjonalt tilsnitt siden mange av de engasjerte aktørene har sin arbeidsgjerning utenfor Norge. Det bidrar til en liten bit oppmerksomhet på Rian i utlandet. Kunstmuseets egen kunstpedagog Ingeborg Bodzioch hadde ansvaret for et større kunstprosjekt «Klangbilder»som ble avsluttet med en konsert 13.juni i Kulturhuset. Riangalleriet bidro til innkjøp av 10 Salmodikoninstrumenter som ble dekorert i Rianfarger. Disse ble deretter brukt ved framføringen av et bestillingsverk for kor, salmodikon og cello. Elementer fra produksjonen for Den kulturelle skolesekken ble også trukket inn, blant annet ved at bestillingsverket «Farven» ble framført som en resitasjon av en ung skoleelev fra Otterøya. Denne forestillingen hadde mange ledetråder til Rian. Fylkestingets medlemmer var for øvrig gjester på konserten hvor de også fikk en orientering om Kunstmuseets arbeide blant annet med Rian.

 Riangalleriets rolle i Rianløftet er først og fremst å bidra med ideer, forslag og praktiske bidrag når det passer inn. Dessuten viser det seg ofte at vi har en viktig rolle som kontaktpunktfor spørsmål vedrørende Rian og hans bilder fra interesserte utenfor den profesjonelle kunstverdenen. Det kan her for eksempel være spørsmål om kjøp og salg av bilder, deponi eller informasjon om egne bilder.

 Vår faste tilstedeværelseinnenfor museets utstillingsarealer er i seg selv et viktig bidrag i arbeidet for å sikre og utvikle minnet om Rian og for å løfte fram og spre kunnskap om hans livsgjerning. Det er imidlertid klart at både kvaliteten på vårt utstillingslokale og magasinmulighetene rent generelt, setter grenser for hva som kan oppnås. Vi følger arbeidet med bedre lokaler til Kunstmuseet tett.

Det er også viktig at minnene som knytter Rian til slektsgårdenSkistadblir tatt godt vare på. Gården er nå solgt, men det arbeides med å finne løsninger som viderefører tidligere eieres store innsats for dette kulturminnet. Det er positivt at Kunstmuseet viser interesse for å trekke Skistad inn i formidlingsarbeidet.

Vis din Rian! er betegnelsen på et tiltak som er satt i gang for å få kontakt med lokale eiere av Rianbilder. Vi tror at det er ganske mange rundt omkring som har bilder fra hans tid i Namdalen. De er det fint å få bedømt og registrert. Disse bildene kan gi viktig kunnskap om hans kunstneriske utvikling i yngre år. Tiltaket startet i Namsos i 2017 og i 2018 ble det gjentatt i Overhalla i samarbeide med Overhalla kunstforening.  Det underbygger den generelle interessen for Rian i Namdalen og blir vist bra oppmerksomhet fra lokal presse. Med jevne mellomrom bør dette kontaktarbeidet fortsette. Også i 2018 har vi fått nye bilder i vår samling.3 bilder er tatt inn som deponi og 3 bilder er kjøpt. Alle bildene blir vist på årsmøtet.  Vårt mål er fortsatt å eie eller disponere flere større og nyere verker. Vi håper at vi sammen med Kunstmuseet kan intensivere arbeidet med å få større bredde i bildetilfanget.

Vi har stor tro på at tilgang på et bredt utvalg av Rians bilder med skikkelige utstillings-og magasinforhold på Kunstmuseet i et samspill med minnene på Skistad, vil være et godt trekkplaster og inspirasjonssted i det Namdalske kulturbildet.

I 2017 ble det startet et arbeide for å få flere andelshavere i Riangalleriet SA. Dette arbeidet fortsettes. Interessen er ikke overveldende stor, men det er positivt at vi kan ønske velkommen til 10 nye andelshavere de siste årene, og at andelskapitalen/medlemsinnskuddene er økt med kr 20 000. Disse midlene vil bli benyttet til bildekjøp i 2019. Ved årsskiftet har vi totalt 57andelshavere som med sine bidrag har bidratt til en fin samling bilder. Oversikt følger som regnskapsvedlegg.

På slutten av 2017 fikk vi på plass en meget gledelig avtale med Namsos og Overhalla kommuner som sikrer oss driftsmidler. Det gir oss mulighet til å konsentrere vårt arbeide til direkte innsats i forhold til galleriets formål. Det ligger imidlertid en forpliktelse i at vi får denne fine støtten fra kommunene.  Vi må ha blikket rettet mot å drive aktiv kulturformidling som kommer innbyggerne til gode. Det bør gå bra. Slik aktivitet stemmer godt overens med arbeidet for å oppfylle galleriets formål.

( Regnskapet viste et overskudd på kr 10899. Største utgiftspost var innkjøp kunst med kr 13 437.)

Styret takker alle som har bidratt med innsats og som har støttet Riangalleriet SA i løpet av dette året. I arbeidet med å løfte fram Johs. Rian er det plass for mange.

For ordens skyld nevnes at galleriet ikke har noen ansatte. Vi driver heller ikke virksomhet som forurenser miljøet.

Namsos 25. januar 2018

Ivar A Sellæg Asbøll               Carl Sitter Geving                     Trine Fagerhaug

Solvår Rustad Rian              Trond Prytz, leder

***********************************************************************

Årsmøte torsdag 9.februar 2017 kl.19.00 i Namsos kulturhus.

Årsmøte i Riangalleriet SA for året 2016 torsdag 9. feb. 2017.

Følgende behandlet:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to til signere protokoll
 3. Styrets årsberetning.
 4. Regnskap og budsjett.
 5. Anvendelse av disponible midler
 6. Arbeidsplan for 2017 – info om «Rian Løftet»
 7. Valg. Valgkomiteens forslag legges fram på møtet.
 8. Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet sendes styreleder innen 1.feb. 2017

Etter Riangalleriets årsmøte holdes årsmøte i Riangalleriets Venner.

Fungerende leder ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag Camilla Birkeland er tilstede på årsmøtet. Hun  orienterte om det planlagte «Rian Løftet»

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016.

Styret har i 2016 bestått av :

Trond Prytz                                        styreleder                             Valgt for 1 år i 2016

Solvår Rustad Rian                           nestleder                               Valgt for 2 år i 2015

Trine Fagerhaug                               styremedlem                         Valgt for 2 år i 2016

Ivar Andreas Sellæg Asbøll             styremedlem  (kasserer)      Valgt for 2 år i 2016

Carl Sitter Geving                             styremedlem                        Valgt for 2 år i 2015

Asbjørn Hagerup                             varamedlem (sekretær)       Valgt for 1 år i 2016

Jorunn Helgesen                               varamedlem                         Valgt for 1 år i 2016

Steinar Høknes                                 varamedlem                         Valgt for 1 år i 2016

Årsmøtet for 2015 ble holdt 27. januar 20I6 i Kulturhuset i Namsos.I løpet av året har det vært 4 styremøter. Varamedlemmene møter på styremøtene.

Styret har i driftsåret arbeidet etter følgende arbeidsplan som ble vedtatt på forrige årsmøte:

 • Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.
 • Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover.
 • Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.
 • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.
 • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.
 • Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved disponeringsavtaler.
 • Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.
 • Samarbeide tett med Riangalleriets venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

Samarbeidet mellom Riangalleriet og Kunstmuseet Nord Trøndelag er formalisert i en egen avtale.

I henhold til avtalen ser Kunstmuseet det som sitt faglige ansvar å bistå Riangalleriet i forvaltning, formidling og forskning knyttet til verk som Riangalleriet eier eller til enhver tid disponerer.

Avtalen med Kunstmuseet og god og forståelsesfull praktisering av denne, er det viktigste redskapet for å realisere Riangalleriets formål.

Kunstmuseet har med denne avtalen som utgangspunkt laget en plan for arbeidsfordeling som Riangalleriet har sluttet seg til.

Vi opplever forholdet til Kunstmuseet som svært godt. Museets ansatte har et sterkt engasjement for Rian og Rians kunst som gjør det lett å samarbeide.

Vår faste tilstedeværelse innenfor museets utstillingsarealer er i seg selv et viktig utgangspunkt i arbeidet for å sikre minnet om Rian og for å løfte fram og spre kunnskap om hans livsgjerning.

Museet har i 2016 tilsatt museumspedagog i henhold til bevilgning i forrige års statsbudsjett. Denne etterlengtede styrkingen av staben vil utvilsomt styrke arbeidet med Rians kunst.

Utstillinger

Siden april 2016 har det i Riangalleriets faste utstillingslokale i Kunstmuseet Nord Trøndelag vært utstilt bilder fra vår egen samling og bilder vi har adgang til å disponere.

Dette er den tredje utstillingen Riangalleriet viser i sine lokaler siden åpningen i 2014.

Utstillingen viser et tjuetalls verk fra innkjøpene de siste årene. Flere av disse er ikke blitt vist tidligere. Utstillingen ble kuratert av Kunstmuseet.

I utstillingen Trøndersk Abstraksjon med Anders Sletvold Moe som ble åpnet 27. august var Rians kunst sentral.

Sletvold Moes bilder «Black Letters» var en malerisk dialog med 5 tidligere trønderske kunstnere som han er særlig opptatt av (Arne Hovig, Lars Tiller, Jakob Weidemann, Roar Wold og Johs.Rian)

Fire av Rians originalbilder som Sletvold Moe hadde arbeidet ut fra, var utstilt i Kunstmuseet fram til 15.oktober.

Kunstmuseet hadde i utstillingsperioden et kveldsmøte med Sletvold Moe tilstede. Her ble Johs Rians rolle som kunstnerisk forbilde godt belyst.

Rian Løftet

Kunstmuseet ønsker i tiden framover å sette sterkere fokus på å øke kunnskapen om og heve den nasjonale og internasjonale oppfatningen av Rian.

I en intensjonsavtale med Riangalleriet legges det opp til å samle en rekke planlagte aktiviteter framover under en egen fane «Rian Løftet».

For museets del gjelder dette mange aktiviteter innenfor forvaltning, formidling, utstilling og markedsføring som knytter seg til å profilere seg tydeligere på Rian. Aktuelle tiltak forankres i museets egne interne styringsdokumenter.

For Riangalleriet er det naturlig og nødvendig å bidra med frivillig innsats der det måtte passe inn.

Startskuddet for dette aktivitetsløftet vil være åpningen av en utstilling om Rians fargebruk den 4. mars 2017. Denne utstillingen vil ha felles åpning med en grafikkutstilling i regi av Namsos Kunstforening

Samarbeide med andre

 I 2016 har vi hatt en utstillingsåpning sammen med Namsos Kunstforening. Dette viste seg å være en fin måte å trekke publikum til åpningsarrangement. Vi viderefører dette samarbeidet også i 2017 hvor grafikerne Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud stiller ut. (se ovenfor)

Samarbeid med Næringshagen i Namsos har gitt oss mulighet til å bidra til utsmykking av møterommet som bærer Rians navn i Næringshagen. Den økonomiske siden av dette er delvis finansiert av Næringshagen.

I 2016 har Riangalleriet egen Facebookside.

 Innsamling og dokumentasjon av historisk materiale.

Rians bilder synes å holde seg godt i et kunstfaglig perspektiv.

For Riangalleriet har det alltid vært viktig å følge opp dette ved å samle materiale som omhandler Rians liv og virke som et bidrag til å underbygge og utvikle forståelsen av hans livsgjerning.

Mye relevant er tatt vare på, blant annet av Kunstmuseet. Riangalleriet disponerer også noe materiale. En del finnes også andre steder. Noe har vi oversikt over, men det må gjøres en innsats for å få dette fram. Mye finnes i privat eie lokalt som for eksempel bilder fra Rians oppvekst og ungdomsår.

Generelt er mangelfull registrering en utfordring.

For å sikre tilgjengeligheten til dette historiske materialet må vi få mere over på digital lagring. Styrket bemanning ved Kunstmuseet museet gjør det mulig at vi kan komme videre i dette arbeidet.

Lagets samling og kjøp av kunst.

I løpet av året har vi kjøpt 4 nye bilder. Vi har så langt fulgt en innkjøpspolitikk som har gått ut på å sikre oss eldre bilder som bidrar til dokumentasjon av hele Rians kunstneriske livsløp.

Vi har nå en basissamling som kan være en plattform å bygge videre på.

Ambisjonene på innkjøpsområdet bør nå også rette seg mot å eie eller å kunne disponere større og nyere verker. På det nåværende tidspunkt har vi imidlertid ikke økonomi til å styrke innkjøpsaktiviteten. De mange innkjøpene de senere årene har først og fremst vært mulige ved å konvertere andelskapitalen fra bank til å eie kunstverk.

Oversikt over innkjøpte bilder som for tiden inngår i samlingen vedlegges årets regnskap siden bildenes verdi inngår som lagets andelskapital.

I regnskapet er verdien av kunsten satt til kr 241 375,- som er vår anskaffelseskostnad. Det bundne innskuddet i laget fra andelseierne er kr. 48000 (kr. 1000 pr andel)

I løpet av 2017 planlegger Kunstmuseet å legge samlingen vår på Digitalt museum. En bedre oversikt over den kunsten vi eier/har til disposisjon gjør det lettere å legge en plan for hvilke bilder vi bør ta sikte på å sikre oss å kunne disponere.

 Økonomi

Som regnskapet viser er Riangalleriet rimelig i drift rent administrativt. Den frivillige innsatsen preger arbeidet. Drivkraften er troen på at lagets arbeide er viktig for Rians minne.

Grong Sparebank har i 5 år vært vår hovedsamarbeidspartner. Dette har sikret oss det økonomiske grunnlaget for vårt daglige virke, og har dessuten bidratt noe til kjøp av bilder. Avtalen med Grong gikk som har vært svært viktig for Riangalleriet i den oppbyggingsfasen vi har vært igjennom, gikk ut ved årsskiftet.

Vi arbeider med å finne en løsning som kan finansiere løpende drift og som også gir mulighet til noen mindre innkjøp som synes fornuftige i forhold til den innkjøpspolitikken vi har fulgt så langt.

Hvis vi skal lykkes med en ambisjon om å kunne kjøpe/disponere større og nyere verker, må imidlertid de økonomiske musklene styrkes kraftig.

Styret takker alle som har bidratt med innsats og som har støttet Riangalleriet SA i løpet av dette året. I arbeidet med å løfte fram Johs. Rian er det plass for mange.

For ordens skyld nevnes at Riangalleriet ikke har noen ansatte. Vi driver heller ikke virksomhet som forurenser miljøet. Forhåpentligvis snarere tvert imot.

************************************************

ÅRSMØTE 2016

 Årsmøte onsdag 27. jan. 2016 kl.19.00 i Namsos kulturhus.

Følgende saker behandles:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelseiere til å underskrive protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Regnskap og budsjett.
 5. Anvendelse av disponible midler
 6. Arbeidsplan for 2016
 7. Valg. Valg komiteens forslag legges fram på møtet.
 8. Innkomne saker

Etter Riangalleriets årsmøte holdes årsmøte i Riangalleriets Venner.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015.

 Styret har i 2015 bestått av :

Trond Prytz                                       styreleder                           Valgt for 1 år i 2015

Solvår Rustad Rian                          nestleder                              Valgt for 2 år i 2015

Jorunn Helgesen                             styremedlem                        Valgt for 2 år i 2014

Ivar Andreas Sellæg Asbøll            styremedlem                       Valgt for 2 år i 2014

Carl Sitter Geving                           styremedlem                        Valgt for 2 år i 2015

Beate Kristin Asbøll                        varamedlem                        Valgt for 1 år i 2015

Asbjørn Hagerup                           varamedlem                         Valgt for 1 år i 2015

Dordi Haugen                                 varamedlem                        Valgt for 1 år i 2015

Årsmøtet for 2014 ble holdt 19. mars 20I5 i Kulturhuset i Namsos.

I løpet av året har det vært 4 styremøter.

Styret har i driftsåret arbeidet etter følgende arbeidsplan som ble vedtatt på årsmøtet:

 • Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.
 • Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover.
 • Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.
 • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.
 • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.
 • Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved disponeringsavtaler.
 • Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.
 • Samarbeide tett med Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

Samarbeidet mellom Riangalleriet og Kunstmuseet er formalisert i avtale mellom Museet Midt/Kunstmuseet Nord-Trøndelag (KNT) og Riangalleriet (RG) datert 30.01.2014.

Etter avtalen ser Kunstmuseet Nord Trøndelag det som sitt faglige ansvar å bistå Riangalleriet i forvaltning, formidling og forskning knyttet til verk som Riangalleriet eier eller til enhver tid disponerer.

Kunstmuseet har med dette som utgangspunkt laget et forslag til arbeidsfordeling som styret i Riangalleriet har sluttet seg til. Dette forslaget er en veileder for det praktiske samarbeidet videre.

Hovedtrekkene i denne arbeidsfordelingen er omtalt i årsberetningen for 2014 som ble vedtatt på årsmøtet i mars 2015.

Avtalen med Kunstmuseet og god praktisering av denne er det klart viktigste redskapet for å realisere Riangallerietsgalleriets formål.

I forhold til Kunstmuseet har det i driftsåret særlig vært arbeidet med tilrettelegging av samarbeidsrutiner, samt registrering og lagring av Riangalleriets egne bilder. Kunstmuseet trekker det faste galleriet inn i sine generelle aktiviteter.

Åpningsutstillingen ”Tegner og fargemysteriet Johs Rian” ble i mars skiftet ut med utstillingen ”Kvinner ”. Denne utstillingen består i hovedsak av arbeider fra lokal samling og ble kuratert og hengt opp av Kunstmuseet. Utstillingen har hatt jevnt besøk gjennom året.

Det er løpende samtaler med Kunstmuseet om nye utstillinger. Vi er enige om at styrket arbeidskapasitet ved museet er en forutsetning for å utvikle nye og gode utstillingsprosjekt.

Riangalleriet bør ta sikte på å kunne bidra til finansiering av større utstillingsprosjekt     ( for eksempel til lån og frakt), og til andre relevante prosjekt.

Vi erfarer at den faste tilstedeværelsen i Kunstmuseet er svært viktig for å sikre minnet om Rian og for å løfte fram og spre kunnskap om hans livsgjerning.

I 2016 tilsetter museet en museumspedagog i henhold til bevilgning på statsbudsjettet. Styret i Riangalleriet har forventninger til at denne etterlengtede styrkingen av staben ved Kunstmuseet også vil bidra til å styrke arbeidet med Rians kunst.

Innsamling og dokumentasjon av historisk materiale som omhandler Rians liv og virke har opptatt Riangalleriet helt fra stiftelsen i 2008. Mye relevant er tatt vare på, blant annet av Kunstmuseet.

Riangalleriet har også mye materiale, men utfordringene i forhold til dette er bedre registrering. En del finnes også andre steder. Noe har vi oversikt over, men det må gjøres en innsats for å få dette fram. Mye finnes lokalt som for eksempel bilder fra Rians ungdomsår.

Det videre innsamlingsarbeidet må gjøres sammen med Kunstmuseet for å sikre tilgjengelighet gjennom god registrering og lagring.

Styrket bemanning ved Kunstmuseet åpner muligheter for å komme videre også på dette arbeidet.

Lagets samling og kjøp av kunst har stor oppmerksomhet i styret.

Oversikt over innkjøpte bilder som for tiden inngår i Riangalleriets egen samling vedlegges årets regnskap, siden bildenes verdi inngår i lagets andelskapital. Innskuddet i laget fra andelseierne er kr. 48000. Det er viktig å ha en god dokumentasjon på den kunsten som er til disposisjon og i lagets eie. Det vil gi grunnlag for å lage en plan for innkjøp av kunst. Kunstmuseet vil etter hvert bidra til større planmessighet på dette området.

Innkjøp i 2015 har dels skjedd i samråd med museet. Vi har så langt fulgt en innkjøpspolitikk som har gått ut på å sikre oss en del eldre bilder som bidrar til dokumentasjon av hele Rians kunstneriske livsløp.

Det må også nevnes at vi i løpet av året mottok tre tegninger i gave fra Helga Marie Hoel. Det var overraskende og svært hyggelig.

Vi har nå en liten basissamling som kan være en plattform å bygge videre på.

Det bør være en ambisjon at blikket nå også rettes mot større og nyere bilder og mulighetene for å kunne eie eller disponere slike verk.

Som regnskapet viser er Riangalleriet rimelig i drift rent administrativt. Den frivillige innsatsen preger arbeidet. Drivkraften er troen på at vi er viktige for Rians minne og stolthet over at han har vokst opp her hos oss.

Grong Sparebank har i 5 år vært vår hovedsamarbeidspartner. Dette sikrer det økonomiske grunnlaget for vårt daglige virke, og bidrar litt til finansieringen av innkjøp av bilder. Avtalen gjelder ut 2016. Styret har et klart ønske om å forlenge denne avtalen.

Styret takker alle som har bidratt med innsats og som har støttet Riangalleriet SA i løpet av dette året. Samarbeidet med Riangalleriets venner og ildsjeler som Steinar Høknes er tett. I arbeidet med å løfte fram Johs. Rian er det plass for mange.

For ordens skyld nevnes at Riangalleriet ikke har noen ansatte. Vi driver heller ikke virksomhet som forurenser miljøet – forhåpentligvis snarere tvert imot.

Arbeidsplan Riangalleriet 2016.

Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.

Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover. Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.

Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.

Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.

Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved disponeringsavtaler.

Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.

Samarbeide tett med Riangalleriets venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

……………………………………………………………………………………………………………..

ÅRSMØTE 2015:

Årsmøte for året 2014, torsdag 19. mars 2015,  Namsos Kulturhus, Kafeteriaen kl 1900. 

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelseiere til å underskrive protokollen.
 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap og budsjett
 3. Anvendelse av disponible midler
 4. Arbeidsplan for 2015
 5. Valg av leder. Valgkomiteens forslag legges fram på møte. Leder velges for 1 år.
 1. Valg av 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteens forslag legges fram på møtet. Styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer for 1 år.
 1. Andre valg. Valgkomiteens forslag legges fram på møtet.
 2. Innkomne saker. Saker som ønskes behandlet sendes styreleder innen 5. mars 2015.

Etter Riangalleriets årsmøte ble det holdt årsmøte i Riangalleriets Venner og  den nye utstillingen Kvinnen i ”Rianrommet” som ble åpnet 14.mars presentert.

……………………………………………..

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014.

Styret har i 2014 bestått av :

Trond Prytz                                       styreleder                           Valgt for 1 år i 2014

Solvår Rustad Rian                          nestleder                             Valgt for 2 år i 2013

Jorunn Helgesen                             styremedlem                       Valgt for 2 år i 2014

Ivar Andreas Sellæg Asbøll            styremedlem                       Valgt for 2 år i 2014

Carl Sitter Geving                           styremedlem                        Valgt for 2 år i 2013

Beate Kristin Asbøll                        varamedlem                         Valgt for 1 år i 2014

Asbjørn Hagerup                           varamedlem                          Valgt for 1 år i 2014

Reidar Viken                                   varamedlem                          Valgt for 1 år i 2014

Årsmøtet ble holdt 6..mars 20I4 i Kulturhuset Namsos. I løpet av året har det vært holdt 10 styremøter.

Styret har gjennom driftsåret 2014 arbeidet etter følgende arbeidsplan som ble vedtatt på årsmøtet:

 • sikre Riangalleriets plass i Kunstmuseet Nord-Trøndelag og oppnå en

forpliktende avtale om en rettferdig økonomisk fordeling til drift av

galleriet

 • søke nærmere samarbeide med Namsos Kunstforening evt andre

aktuelle samarbeidspartnere

 • utforme prosjektsøknad og søke midler fra private og offentlige institusjoner
 • arbeide med å etablere permanent utstilling
 • registrering og dokumentasjon av Rians liv og arbeide
 • skaffe flere kunstverk gjennom disponering og innkjøp

Styret har prioritert arbeidet med fast utstillingslokale, avklaring av samarbeidsflaten mot Kunstmuseet og oppstart av arbeidet med disponering og kjøp av kunst. I tillegg deltok Riangalleriet på Melamartnan gjennom et samarbeid med foreningen Riangalleriets venner.

Åpning av fast galleri:

Avtalen om lokaler for et fast galleri i Kunstmuseet Nord Trøndelag ble inngått i 2013 og er omtalt i årsberetningen for 2013. Å kunne ta i bruk det nye arealet i kulturhuset i Namsos var en stor begivenhet som åpner en ny tid for Riangalleriet. Den formelle åpningen skjedde 19.07. 2014, ca. 7 år etter stiftelsen.

Dagen ble feiret med et tett program hvor flere prominente gjester bl.a. Rians datter deltok. Programmet startet med Kunstfrokost, mens den offisielle åpningen ble foretatt av Trine Skei Grande. Venneforeningen for Riangalleriet ble presentert og dagen ble avsluttet med visning av NRK-filmen om Johs. Rian av kunsthistoriker Holger Koefoed.

Under arrangementet fortalte Vibeke Hurum om kunstneren og malerens liv. Skuespiller Ragnhild Vannebo leste dikt av Louis Kvalstad. Olav Magne Vannebo på fiolin spilte ”Reinlender” etter farfaren til Johs Rian. Ellen Odny Opdal underholdt med friskt og flott toraderspill. Kunsthistoriker Trix Scherjon presenterte åpningsutstillingen ” Tegner og fargemysteriet Johs Rian”.

Arrangementet ble offisielt avsluttet med tapasbuffet i galleriet, hvor ordfører Per Olav Tyldum avrundet en vellykket åpningsdag. På kvelden var det hyggelig samvær på Skistad.

Arrangementet strakk seg over en hel lørdag og til en hver tid var det ca. 50 personer til stede for å markere åpningen. Arrangementet fikk god og bred omtale i media.

Riangalleriet bidro til arrangementet finansielt og ved dugnad på ferdigstilling av lokalene og til gjennomføring av åpningsarrangementet. Det ble også utarbeidet ny logo for Riangalleriet, presentasjonstavle i utstillingslokalet samt laget diverse trykksaker knyttet til åpningen.

Samarbeidet mellom Riangalleriet og Kunstmuseet

Rammene for dette samarbeidet er formalisert i avtale mellom Museet Midt/Kunstmuseet Nord-Trøndelag (KNT) og Riangalleriet (RG) datert 30.01.2014.

I avtalens pkt 3 fremgår det at KNT ser det som sitt faglige ansvar å bistå RG i forvaltning, formidling og forskning knyttet til verk som RG eier eller til enhver tid disponerer.

Kunstmuseets gallerileder har med dette avtalepunktet som utgangspunkt, laget et forslag til arbeidsfordeling som styret i RG slutter seg til. Dette forslaget blir en veileder for det praktiske samarbeidet videre.

Hovedtrekkene i dette forslaget er at Kunstmuseet:

 • gjennomgår samlingen og registrerer i nye Primus og Digitalt Museum
 • arbeider fram et langsiktig utstillingsprogram bygd på samlingen.
 • tilrettelegger og kuraterer utstillinger.
 • utarbeider en samlingsstrategi med utgangspunkt i dagens samling.
 • tar en rolle i forhold til omvisninger og undervisning når det ansettes fast museumspedagog eller formidlingsansvarlig.
 • bistår i kunstfaglige spørsmål og henvendelser angående Rians kunst og virke.
 • meddeler alle arrangement og utstillinger på kunstmuseets digitale medier.

For Riangalleriet innebærer forslaget:

 • å bistå ved innlån og utveksling av Rians kunst i tråd med utstillingsprogrammet og ellers praktisk hjelp ved utstillinger og arrangement.
 • holde kontakt med samlere, Rians familie og kunstmiljøet for øvrig.
 • følge aktiviteten på kunstmarkedet om Rian og hans kunstverk som er viktig for å formidle hans kunstnerskap.
 • arbeide med finansiering til kjøp av kunstverk og til spesielle prosjekt.
 • arbeide med innsamling og registrering av historisk materiale som omhandler Rians liv og virke.

Det er styrets oppfatning at samarbeidsavtalen mellom RG og KNT og god praktisering av denne, er en svært viktig bærebjelke for Riangalleriets videre arbeid.

Kjøp av kunst.

Riangalleriet forsøker å følge den åpne omsetningen av Riankunst, særlig på Blomquists nettauksjon. Blomquist hadde en Rianutstilling i januar som et forsøk på å øke interessen for Rian. Det har vært tilbudt relativt mye Riankunst utover året, særlig av noe eldre bilder. Blant annet har deler av Max Manus samlingen vært på salg. Riangalleriet har kjøpt 17 kunstverk i 2014 som skal inngå i dokumentasjonen av Rians kunstneriske utvikling.

Vi har også bidratt til at flere kunstverk er innkjøpt av andre slik at de kan være tilgjengelige i distriktet.

Det er ønskelig at Riangalleriet etter hvert greier å etablere en økonomisk beredskap for å kunne kjøpe flere av de større og nyere verkene av Rian.

Oversikt over innkjøpte bilder som for tiden inngår i Riangalleriets samling.

Titel innkj teknikk mål år Tilslag Pris Vurdering
Madonna 10 Olje       8000  
Til Garmo Kirke 14 Olje pl 47×39 36 8400 10500 10000 -12
Landskap 14 Olje pl 46×37   8600 10750 8000-10
Landskap 14 Olje pl 42×48   8000 10000 10000-15
Arbeiderkone m barn 14 Etsn/koldn 38x33t   7600 9500 8000-10
Perlehandler Ibiza 14 Penn/papir 29×21 50 3500 4375 5000 -7
Skis. Decoratio ASF 14 Olje/lerret 72×50   7000 8750 6000-8
Mannshode (selvp) 14 Tresnitt 43x30t 33 10000 12500 15000 -20
En morgen 14 Rad/hånd.k 41x35t   8000 10000 10000 -15
Mor og barn 14 Bl. penn akv 21×15 37 3300 4125 4000-6
Den seirende krist 14 Olje/lerret 100×75 1930t 8000 10000 8000-10
Tre kvinner, Tetuan 14 tusj 29×22 55 4000 5000 6000-8
I åkeren 14 tusj, akvarell 41×48   4000 5000 5000-7
Våronn 1/10 14 Tresnitt 43×29 1932 5000 6250 15000-20
Kvinne 14 Akvarell 45×35 1930 5000 6250 8-10000
Landskap 14 Olje, plate 38×46   6000 7500 8-12000
Landskap 14 Olje, plate 38×46   6000 7500 7000-9
Våronn 14 Tresnitt 42,5×28 1932 3600 4500 5 000-7
            140500  

Riangalleriet SA har ingen ansatte og ikke virksomhet som forurenser miljøet.

Styret takker alle som har bidratt med innsats og støttet Riangalleriet SA i løpet av dette år. En særlig takk rettes til Grong sparebank som sikrer det økonomiske grunnlaget for Riangalleriets daglige drift.

Namsos 25. februar 2015

Styret.

Jorunn Helgesen                           Ivar A Sellæg Asbøll                                    Carl Sitter Geving

Solvår Rustad Rian                   Trond Prytz

Arbeidsplan Riangalleriet 2015. 

Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.

Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover.

Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.

Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.

Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.

Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved disponeringsavtaler.

Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.

Samarbeide tett med Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

…………………………………………………………………………………………………………

ÅRSMØTE 2014:

Årsmøte for året 2013 i RianGalleriet SA i Namsos Kulturhus torsdag 6. mars 2014, kl. 1800.

SAKLISTE

 1. 1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. 2.     Valg av møteleder, referent og to andelseiere til å underskrive protokollen.
 3. 3.     Styrets årsberetning. Ettersendes.
 4. 4.     Regnskap og budsjett Ettersendes.
 5. 5.     Anvendelse av disponible midler.
 6. 6.     Arbeidsplan kommende år, 2014.
 7. 7.     Valg av leder. Valgkomites forslag legges frem på møte

Velges for 1 år.

 1. 8.     Valg av 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomites forslag legges frem på møte Styremedlemmer for 2 år.
 1. 9.     Andre valg i følge instruks. Valgkomites forslag legges frem på møte .
 2. Andre innkomne saker.

Årsmøte avsluttes med en orientering om etablering av det faste Rian Galleri på Kulturhuset, etablering av venneforening samt referat fra Rianutstillingen hos Blomqvist Kunsthandel i Oslo januar 2014.

Vel møtt.

For styret i Rian Galleriet BA

Styreleder

Det henstilles også dette år om at mottakere av denne innkalling gir en tilbakemelding til styret, på mail for de som har , med ønsket e-mail adresse til steinar.hoknes@ntebb.no. Dette for å redusere kostnader på porto og lette kommunikasjon med hver enkelt. På forhånd TAKK.

For styre i RianGalleriet SA
styreleder

RIANGALLERIET SA

STYRETS BERETNING FOR 2013.

Styret har i 2013 bestått av:                                        Funksjonstid

Steinar Høknes                                  Styreleder                        2013     PÅ VALG                                              Ivar Andreas Sellæg Asbøll               Styremedlem          2012-2013     PÅ VALG                                         Solvår Rustad Rian                            Nestleder                2013-2014                                                                       Jorunn Helgesen                                Styremedlem          2012-2013     PÅ VALG                                               Carl Sitter Geving                             Styremedlem          2013-2014

Asbjørn Hagerup                               Varamedlem                    2013     PÅ VALG                                        Reidar Viken                                     Varamedlem                    2013     PÅ VALG                                              Beate Kristin Asbøll                          Varamedlem                    2013     PÅ VALG

Dette i samsvar med valgkomiteens innstilling/forslag om gjenvalg for alle som var på valg.

Det er gjennomført 8 styremøter i 2013. Både faste medlemmer og varamedlemmer er innkalt til møtene. Årsmøte ble gjennomført på Kulturhuset i Namsos 21. mars 2013.

Følgende arbeidsplan har vært retningsgivende for arbeidet i 2013 men er ikke gjennomført 100 %.

 • Sikre Rian-Galleriets plass og rolle i Fylkesgalleriet/Museet Midt IKS og oppnå en forpliktende avtale om en rettferdig økonomisk fordeling til drift av galleriet, RG bør også være en aktiv part i Kunstløypeprosjektet.
 • Søke tettere samarbeid med Namsos Kunstforening, eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Utforme prosjektsøknad og søke midler fra private og offentlige institusjoner.
 • Arbeide med å etablere en permanent utstilling i egen «Black-Box».
 • Plan for registrering og dokumentasjon av Rians liv og arbeide.
 • Sette fokus på å skaffe flere kunstverk gjennom disponering og innkjøp.

Endring av organisasjonsform.

RianGalleriet ble ved etablering organisert som et selskap med begrenset ansvar, BA. Denne organisasjonsformen ble pr 31. des. 2012 fjernet og ny form som ble anbefalt var SA, samvirkelag. Dette ble også valgt benyttet i vårt tilfelle og etter en meget lang behandlingstid i Brønnøysundregistrene sluttført høsten 2013. Noen konsekvenser hadde dette for andelseierne gjennom at i et samvirkelag er alle likeverdige medlemmer. Andelene som ble innbetalt ved etableringen av RianGalleriet måtte derfor splittes i en andel pålydende kr 1.000,- og det overskytende i et innskudd i RianGalleriet.
Et annet forhold som ved valg av organisasjonsform ikke ble løst var tilgangen til kapital gjennom tilskuddsportalen hvor et stort antall stiftelser og legater annonserer tidsfrister for søknader om prosjektmidler.

En løsning på dette bør prioriteres kommende år.

Avtaler forvaltning av kunst og tilhørighet med Kunstmuseet.

Eksisterende avtaler på dette felt ikke tilfredsstillende da en god del er endret siden etableringen. Avtaletekst for samarbeid med Kunstmuseet Nord Trøndelag er klar og avventer behandling i overordnet nivå, Styret i Museet Midt IKS i løpet av jan. 2014.
Reforhandle avtale om forvaltning med ekstern eier av Rian gjenstår, men er luftet med denne. Sletting av løpende avtaler når nye er etablert.

Rianutstillingen 26. okt. 2012 – 6. jan. 2013.

Arbeidet med Rian-utstillingen, som avsluttet 6. januar 2013, la beslag på mange timer også i dette år. Utstillingen var et samarbeid mellom Museet Midt iks, avdeling Fylkesgalleriet og RianGalleriet og det rettes en stor takk til ansatte ved denne avdeling av Museet Midt iks for innsatsen som gjorde det mulig å fremheve Johs. Rian og hans kunst. I utstillingsperioden ble kulturhuset benyttet til en rekke arrangement som krevde at utstillingen holdt åpen slik at de andre arrangement kunne benytte utstillingslokalet som vrimleareal før og under pauser. Dette krevde eget vakthold eller tilstedeværelse fra arrangør av utstillingen. Totalt er det registrert 6029 inn og utpasseringer i lokalene noe som tilsier rundt 3000 besøkende. Et meget godt besøkstall som også har sammenheng med andre arrangement på huset. En bør derfor merke seg at andre arrangement også bidrar til økt besøk på utstillinger i galleriet og at det bør vurderes tilstedeværelse fra utstillingsarrangør.

 Den faste utstilling.

Siden vår utstilling høsten 2012 til januar 2013 ble tatt ned har ikke Johs. Rian vært presentert på Fylkesgalleriet, nå Kunstmuseet Nord Trøndelag (FG/K). Dette har sammenheng med at det var et sterkt ønske fra ledelsen ved FG/K om at lokalet måtte pusses opp etter 25 års bruk. Gulv og vegger bar tydelig preg av slitasje. Dessuten var sikkerheten ikke tilfredsstillende gjennom at lokalene også ble benyttet under andre arrangementer i huset som vrimleareal før åpning av sal samt pauser i forestillingen. Skader på kunstverk har oppstått.
I påvente av denne oppgradering og de avtalte utstillinger ble det akseptert å avvente etableringen av et fast galleri for Johs Rian. Arbeidet har tatt tid av forskjellige årsaker men en plan ble lagt frem tidlig september 2013 hvor et areal i de tidligere lokalene til Klompen Nærradio ble tilbudt RianGalleriet. Lokalene inngår i arealet KG/K. Begrunnelsen for dette tilbud var at KG/K selv skal benytte 100 % av arealet i 1 etg. Dette gjennom den vedtatte og finansierte løsningen for oppgradering og sikkerhet i lokalet og som i grunn har vært gjeldende fra enheten ble etablert.
Styret i RianGalleriet har vurdert tilbudet og har etter flere diskusjoner med ledelsen i KG/K funnet å akseptere tilbudet som det best oppnåelige på dette tidspunkt. Tilstedeværelsen sammen med Museet Midt iks, avd. Kunstmuseet Nord Trøndelag med følgende ytelser:

*  innenfor alarmområde                                                                                                                                        * forsikring av kunst for egne og eksterne eieres verk                                                                                         *  tilgang magasin for egne og eksterne eieres verk for oppbevaring                                                                  *  disponere formidler for visninger                                                                                                                       *  kunstfaglig ekspertise ved forskning

Ett felt som også er nevnt i forrige års beretning, er viet noe oppmerksomhet også dette år, kvalitetsheving av den faste utstilling. Det må imidlertid beklages at det ikke har vært den store fremgangen. Noe skyldes sykdom og planlegging av utstilling som la opp til å benytte lokalet for den faste Rian-utstillingen og som derfor ble tatt ned. Målet er imidlertid at den skal settes opp igjen og da med fornyet innhold. Plassering i lokalene er ikke fastlagt men fungerende gallerileder, Trix Schjeron, mener at både lokalet og plassering kan og bør forbedres først.

Arbeide med dokumentasjon av Rians liv og virke er startet med en tidsramme på sluttføring innen 1. desember 2013. Dette mål er ikke nådd og arbeidet må aktiveres.

RianGalleriet har ikke vært involvert i den Kulturelle skolesekken i 2013.

Rian kunst omsatt i 2013.                                                                                                                           RianGalleriet har i 2013 ikke kjøpt verk av Johs. Rian. Styret vurdert et kjøp i høst og styreleder ble gitt fullmakt. Av forskjellige årsaker lykkes ikke dette.

Av gjennomførte salg kan nevnes Juleauksjonen 2013 hos Christiania auksjonsforretning as, «Møte i skogen», olje og usignert, (125×98 cm). Vurdert kr 8.000,-, solgt kr 9.000,-.Hos Blomqvist´s nettauksjon er noen verker fremlagt og solgt. I det alt vesentlige er dette tusj og eldre olje i små formater. Blomqvist arrangerer derfor en Rianutstilling i januar i et forsøk på økt interesse for Rian. Totalt 138 verker stilles ut og derav noen for salg.

Økonomi.

Løpende sponsoravtale med Grong Sparebank går over en femårsperiode gir kr 100.000,- fordelt etter ønske, kr 40.000- er utbetalt. De har også sagt seg villige til å diskutere andre prosjekter og om mulig være med på finansieringen av disse. Denne avtale er grunnlaget for RianGalleriet´s daglige drift. Det er imidlertid faktum at vår kontaktperson sluttet før jul 2013 og ny kontakt er ikke etablert.

RianGalleriet BA har ingen ansatte og ikke virksomhet som forurenser miljøet.

Styret takker alle som har bidratt med innsats og støttet RianGalleriet BA i løpet av dette år.

Namsos, 14. januar 2014.

Ivar A Sellæg Asbøll                                     Solvor Rustad Rian                                        Jorunn Helgesen

Carl Sitter Geving                                                Steinar Høknes