Referat årsmøter

Referat fra årsmøtet for 2019, Kulturhuset 14.02.2019

Saker behandlet i henhold til innkalling:

SAK1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent.

SAK 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelseiere til å underskrive protokollen.
Valgt ble:        Møteleder:      Trond Prytz
Referent:         Asbjørn Hagerup
Sign. protokoll: Carl Sitter Geving og Ivar Andreas Asbøll

SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING.

Styret har dette år bestått av:                                                Funksjonstid:

Trond Prytz                                     leder                                          2018

Solvår Rustad Rian                        nestleder                           2017-2018

Ivar Andreas Sellæg Asbøll          kasserer                           2018-2019

Trine Fagerhaug                             styremedlem                    2018-2019

Carl Sitter Geving                            styremedlem                    2017-2018

Asbjørn Hagerup                               varamedlem/sekretær                2018

Bente Eidesmo                                  varamedlem                              2018

Steinar Høknes        varamedlem     2018

Vedtak: Årsmøtet vedtar utsendte årsberetning (enst.)

SAK 4. REGNSKAP OG BUDSJETT.

Regnskapet for 2018 viser et overskudd på 10 899,34 på bakgrunn av tilskudd fra Namsos og Overhalla kommunen. Største utgiftspost er kunstinnkjøp på kr 13437,50. I balansen er sum kunst i eie satt til en anskaffelseskost på kr 302 063,- . Medlemsinnskuddet ved årsskiftet var kr 294 000,- og samlet egenkapital på                kr  355 993,28

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte regnskap for 2018. (enst)

SAK 5. ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER.

Vedtak: Det utbetales ikke utbytte til andelshaverne for 2018. (enst)

SAK 6. ARBEIDSPLAN.

*Sikre og utvikle Riangalleriets  plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Riangalleriet.

*Sammen med Kunstmuseet Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover. Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.

*Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.

*Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.

*Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved disponeringsavtaler.

*Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.

*Samarbeide tett med Riangalleriets venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

Vedtak: Årsmøtet vedtar å videreføre arbeidsplan for 2018 (*) (enst)

SAK 7. VALG AV STYRELEDER.

Vagt ble: Ragnhild Kvalø  (ny) 2018

SAK 8. VALG  STYRE.

Valgt ble:

Styremedlemmer:

Solvår Rustad Rian (gj.v.)  2019-20

Kjell Tore Kirketeig (ny )  2019-20

Ivar Andreas Asbøll og Trine Fagerhaug var ikke på valg

Vara til styre:

Asbjørn Hagerup ( gj.v) 2019

Steinar Høknes  (gj.v.) 2019

Gry Gåsvær Buner ( ny) 2019

SAK 9. ANDRE VALG

 

Valgkomiteen, Ordfører i Namsos (leder), Ordfører i Overhalla, Jarle Rasmussen og leder Namsos Kunstforening velges.

RevisorYngve Johnsen 2018-2019

SAK 10. INNKOMNE SAKER

 Det var ingen innkomne saker.

Namsos, 28.02.2019

Asbj. Hagerup

Carl Sitter Geving                                         Ivar Andreas Asbøll

Sign.                                                              Sign.

Møtet ble avsluttet med blomster og takk til Ingeborg Bodzioch som har sluttet som formidler ved Kunstmuseet og som har vært en god medspiller for Riangalleriet ved ulike prosjekter. Hun har bl.a hatt ansvar for formidling om Johs Rian for skoleelever gjennom DKS i Namdalen. Ellers ble det takk og blomster til Trond Prytz og Carl Sitter Geving som går ut av styret. Det ble også gjennomgang av innkjøp siste år ved Asbjørn Hagerup, orientering om deponi i 2018 og et tilbud om en samling av Rianverker.

 REFERAT ÅRSMØTE RIANGALLERIET SA 2014

Torsdag 06.03.2014, Namsos kulturhus

Saker som ble behandlet i henhold til  innkalling

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent

SAK 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelseiere til å underskrive protokollen.

Valgt ble:        Møteleder:      Steinar Høknes
Referent:         Asbjørn Hagerup
Sign. protokoll: Per Olav Tyldum og Dordi Haugen

SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING.

Styret har dette år bestått av:                                                Funksjonstid:

Steinar Høknes                                 leder                                         2013                                                           Ivar Andreas Sellæg Asbøll              Styremedlem                     2012-2013                                                              Solvår Rustad Rian                            Kasserer                             2013-2014                                                      Jorunn Helgesen                                Styremedlem                     2012-2013                                                        Carl Sitter Gjeving                             Styremedlem                      2013-2014

Asbjørn Hagerup                               Varamedlem                              2013                                                     Reidar Viken                                       Varamedlem                              2013                                                      Beate Kristin Asbøll                           Varamedlem                              2013

Styrets beretning, som var sendt ut til medlemmene, ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt årsberetning. (enst.)

SAK 4. REGNSKAP OG BUDSJETT.

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på 4 163,75 og beholdningen ved utgangen av året var sum egenkapital kr 298 830,19, inklusiv andelskapital på kr 48 000, og innskutte midler på 226.000,- og kunstverk vurdert til anskaffelseskostnad på kr 8.000,-.

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte regnskap for 2013 (enst.)

SAK 5. ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER.

Vedtak: Det utbetales ikke utbytte til andelshaverne for 2013. (enst)

SAK 6. ARBEIDSPLAN.

Siste års arbeidsplan referert.

 • Sikre Rian-Galleriets plass og rolle i Fylkesgalleriet/Museet Midt IKS og oppnå en forpliktende avtale om en rettferdig økonomisk fordeling til drift av galleriet.
 • Søke tettere samarbeid med Namsos Kunstforening, eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Utforme prosjektsøknad og søke midler fra private og offentlige institusjoner.
 • Arbeide med å etablere en permanent utstilling i egen «Black-Box».
 • Plan for registrering og dokumentasjon av Rians liv og arbeide.
 • Sette fokus på å skaffe flere kunstverk gjennom disponering og innkjøp..

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte arbeidsplan for kommende år. (enst.)

SAK 7. VALG AV STYRELEDER.

Vagt ble: Trond Prytz

SAK 8. VALG.

Valgt ble:

Styremedlemmer: Ivar Andrea Asbøll, (gj.v.)  2014-15,    Jorunn Helgesen, (gj.v.)  2014-15

Solvår R Rian og Carl Sitter Gjeving  var ikke på valg

Vara til styre: 1. Asbjørn Hagerup 2. Reidar Viken 3. Beate Asbøll  ( alle gj.v.)

SAK 9. VALGKOMITE

Valgkomiteen, Per Olav Tyldum, Morten Stene, Jarle Rasmussen og Gry G Buner gjenvelges

SAK 10. INNKOMNE SAKER

Det var ingen innkomne saker.

Styreleder orienterte i slutten av møtet om det nye gallerirommet i andre etasje mellom galleriet og konsertsalen og arbeidet med å etablere en venneforening. Styreleder har jobbet aktivt med å finne en finansiering av trapp opp til gallerirommet. Årsmøtet ønsket at saken med etablering av en venneforening blir drøftet i det nye styret.

Namsos,  12. mars 2014

Per Olav Tyldum                                                      Dordi Haugen

Referat årsmøte Riangalleriet  2013

Torsdag 21. mars 2013 kl 19.00 Namsos kulturhus

Saker som ble behandlet i henhold til vedtektenes § 5 punkt 2:

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden godkjent

SAK 2. Valg av møteleder, referent og 2 andelseiere til å underskrive protokollen.

Valgt ble:        Møteleder:      Steinar Høknes
Referent:         Asbjørn Hagerup
Sign. protokoll:  Ivar Andres Asbøll og Per Olav Tyldum

SAK 3. STYRETS ÅRSBERETNING.

Styret har dette år bestått av:                                                Funksjonstid:

Steinar Høknes                                Leder                                         2012

Ivar Andreas Sellæg Asbøll             Styremedlem                    2012-2013

Solvår Rustad Rian                          Styremedlem                   2011-2012

Jorunn Helgesen                              Styremedlem                   2012-2013

Terje Adde                                        Styremedlem                   2011-2012

Asbjørn Hagerup                              Varamedlem                              2012

Carl Sitter Geving                              Varamedlem                              2012

Beate Kristin Asbøll                          Varamedlem                              2012                                                           Dette i samsvar med valgkomiteens innstilling/forslag om gjenvalg for alle som var på valg.

Det er gjennomført 8 styremøter i 2012. Både faste medlemmer og varamedlemmer ble innkalt til møtene. Årsmøte ble gjennomført på på Skistad gård 22. juni 2012 og i en meget riktig setting. Det var Rian´sk atmosfære i inventar, vegger, tak og loft.

Følgende arbeidsplan, som er en videreføring av forrige års plan, har vært retningsgivende for arbeidet i 2012.

 • Sikre Rian-Galleriets plass og rolle i Fylkesgalleriet/Museet Midt IKS og oppnå en forpliktende avtale om en rettferdig økonomisk fordeling til drift av galleriet, RG bør også være en aktiv part i Kunstløypeprosjektet.
 • Søke tettere samarbeid med Namsos Kunstforening, eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Utforme prosjektsøknad og søke midler fra private og offentlige institusjoner.
 • Arbeide med å etablere en permanent utstilling i egen «Black-Box».
 • Plan for registrering og dokumentasjon av Rians liv og arbeide.
 • Sette fokus på å skaffe flere kunstverk gjennom disponering og innkjøp.

Dessuten har arbeidet med Rian-utstillingen, 26. oktober til 6. januar 2013, lagt beslag på mange timer. Utstillingen var et samarbeid mellom Museet Midt iks, avdeling Fylkesgalleriet og RianGalleriet og det rettes en stor takk til ansatte ved denne avdeling av Museet Midt iks for innsatsen som gjorde det mulig å fremheve Johs. Rian og hans kunst. I utstillingsperioden ble kulturhuset benyttet til en rekke arrangement som krevde at utstillingen holdt åpen slik at de andre arrangement kunne benytte utstillingslokalet som vrimleareal før og under pauser. Dette krevde eget vakthold eller tilstedeværelse fra arrangør av utstillingen. Totalt er det registrert 6029 inn og utpasseringer i lokalene noe som tilsier rundt 3000 besøkende. Et meget godt besøkstall som også har sammenheng med andre arrangement på huset. En bør derfor merke seg at andre arrangement også bidrar til økt besøk på utstillinger i galleriet og at det bør vurderes tilstedeværelse fra utstillingsarrangør. Kostnader for utstillingen vedlegges regnskapet.

Videre har Rian Galleriet deltatt på Mælamartnan lørdag/søndag 5. / 6. oktober med stand i siloen på Nedre Hallvardmo gård. Tema de to dagene var mennesket Johs. Rian, hans slekt og oppvekst. Hans arbeider som kunstmaler ble reservert til den påfølgende store Rian-utstillingen i Namsos Kulturhus. Mange var innom og slekten var et aktuelt tema skapte mange historier og opplevelser fra de som husket Johs. og hadde minner fra den tid. Til dette arrangement ble det produsert en folder om Rian og en roll-up ble anskaffet, begge til nå finansiert av MM iks, avd. Fylkesgalleriet. Styreleder er av den oppfatning at deltagelsen på Mælen var en naturlig plass å delta på da Johs. Rian´s farfar var en sentral person på Mælamartnan i gamle dager gjennom sin musikervirksomhet.

 Ett felt som også er nevnt i forrige års beretning, er viet noe oppmerksomhet også dette år, kvalitetsheving av den faste utstilling. Det må imidlertid beklages at det ikke har vært den store fremgangen. Noe skyldes sykdom og planlegging av utstilling som la opp til å benytte lokalet for den faste Rian-utstillingen og som derfor ble tatt ned. Målet er imidlertid at den skal settes opp igjen og da med fornyet innhold. Plassering i lokalene er ikke fastlagt men fungerende gallerileder, Trix Schjeron, mener at både lokalet og plassering kan og bør forbedres først.

Arbeide med dokumentasjon av Rians liv og virke er startet med en tidsramme på sluttføring innen 1. desember 2012. Dette mål er ikke nådd. Margareth Voie arbeidet med dette og en aften, 13. november, inviterte hun og Fylkesgalleriet til en Rian kveld i lokalene med tema som Rians liv og virke generelt – Rians kunst og glimt fra Margareth´s tid hjemme hos Johs. Rundt 20 personer deltok.

RianGalleriet er ikke involvert i den Kulturelle skolesekken dette år.

Videre er en oversikt over omsatte verk av Rian startet og mengden er formidabel. Det er til nå benyttet digitale arkiv som i hovedsak går tilbake til siste hundreårsskifte.

Omsetning ved de større gallerier av Rian´s kunst har vært fulgt opp og registrert også dette år og ved jubileumsauksjonen 26. november hos Grav Wedels Plass ble Fra atelieret på Ekely omsatt for 150000,- og 30. mai ved Moderne og klassiske auksjonen  Kvinneakt 1936 omsatt for 85000,-.

Hos Blomqwist´s, Høstens moderne 2012, var 2 maleri lagt ut,  Komposisjon 1968 vurdert til 180´- 220´ og tilslag på 210.000,-. Blått kvinneportret ca 1950 vurdert 70´- 90´, tilslag 90.000,-. Det siste hvor tilsvarende bilde men med tittel  Pike med blått hår var med på utstillingen denne høst. Også nr 2 ved samme utstilling, Pike ved piano1936 hadde tilsvarende motiv med på Blomqwist´s auksjon men med tittel Kvinne ved piano,  vurdert 300´- 350´, tilslag 350.000,-.

Således har Johs. Rian ved disse auksjonshus stått godt i forhold til forhåndsvurderingene og størstedelen av de frembudte solgt. På nettauksjoner har også en del akvareller og tegninger lagt ut og en del er solgt men ikke alle.

Hva gjelder økonomi er det inngåtte en sponsoravtale med Grong Sparebank som over en femårsperiode gir kr 100.000,- fordelt etter ønske. De har også sagt seg villige til å diskutere andre prosjekter og om mulig være med på finansieringen av disse. Denne avtalen er grunnlaget for RianGalleriet´s daglige drift. Det vises til regnskap som fremlegges på møtet.

RianGalleriet ble høsten 2007 stiftet som et selskap med begrenset ansvar, BA. Denne selskapsform er vedtatt fjernet med virkning fra 31. desember 2012 og alternativet er blant annet samvirkelag, SA. Videre er forening et godt alternativ da dette åpner for et bedre utgangspunkt for å søke om midler til prosjekter som ønskes gjennomført. I begge tilfeller må vedtekter endres og et ekstraordinært årsmøte i desember utsatte dette til ordinært årsmøte 2012. Forslag til nye vedtekter er utarbeidet og er akseptert av de store andelshaverne. Denne endringen av organisasjonsform har krevd mye arbeid og gjentatte ganger har dette vært tatt opp som sak på styremøter.

Ved utgangen av året er ingen prosjekter i oppstart, men den faste utstillingen som nå er tatt ned må få bedre betingelser og dette vil ventelig startes opp i løpet av kommende vår.

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagt årsberetning. (enst.)

SAK 4. REGNSKAP OG BUDSJETT.

Regnskapet for 2012 viser et underskudd på 4 683,37 og beholdningen ved utgangen av året var sum egenkapital kr 291 140,44, inklusiv andelskapital på kr 274.000,- og kunstverk vurdert til anskaffelseskostnad på kr 8.000,-. Utgiftene i året har i hovedsak vært knyttet Rian utstillingen. I tillegg til Riangalleriets utgifter med utstillingen ble en god del dekket av Fylkesgalleriet samt Grong Sparebank.

BUDSJETT  2013

Budsjett for 2013 ble delt ut på møtet

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte regnskap for 2012 samt budsjett for 2013 (enst.)

SAK 5. ANVENDELSE AV DISPONIBLE MIDLER.

Vedtak: Det utbetales ikke utbytte til andelshaverne for 2012. (enst9

SAK 6. ARBEIDSPLAN.

Følgende oppgaver og utfordringer gis prioritet i kommende årsmøteperiode som en gjentagelse av siste års arbeidsplan

 1. Søke tettere samarbeid med Namsos Kunstforening, evnt. andre aktuelle samarbeidspartnere.
 2. Utforme prosjektsøknad og søke midler fra private og offentlige institusjoner, for eksempel Gjensidigestiftelsen, Sparebankfondet, Kulturrådet, fylkeskommunen osv. Prosjektet bør handle om dokumentasjon og formidling av Rians kunst, evnt Black Box. (Jfr pkt 4 og 5.)
 3. Det arbeides videre med å etablere en permanent utstilling i egen ”Black-Box”. Det haster med å få til en forsvarlig forvaltning av Rians kunst.
 4. Det utarbeides en plan for registrering og dokumentasjon av Rians liv og arbeid.
 5. Det arbeides med å finansiere en digital fremvisning av Rians kunst.
 6. Det settes fokus på å skaffe flere kunstverk gjennom:

a. å forhandle om å få disponere kunst som i dag er ved Sykehuset Namsos og Olav Duun videregående skole, i annen offentlig eier, hos finansieringsinstitusjoner, private samlere.

b. å arbeide med finansiering (offentlig og private midler) for innkjøp av Riankunst.

Vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte arbeidsplan for kommende år. (enst.) med en merknad om at det er viktig å legge vekt på registrering og dokumentasjon.

SAK 7. VALG AV STYRELEDER.

Vagt ble: Steinar Høknes

SAK 8. VALG.

Valgt ble: Styremedlemmer:

Solvår R Rian (gj.v.)  2013-14

Carl Sitter Gjeving  2013-14

Ivar Andrea Asbøll og Jorunn Helgesen var ikke på valg

Vara til styre:

1. Asbjørn Hagerup.  2. Reidar Viken, 3. Beate Asbøll

SAK 9. VALGKOMITE

Valgkomiteen, Per Olav Tyldum, Morten Stene, Jarle Rasmussen og Gry G Buner

SAK 10. INNKOMNE SAKER/OMORGANISERING

Styret fremmet forslag til omorganisering med utgangspunkt i at organisasjonsformen BA ble avviklet ved årsskiftet gjennom lovendring. Det var fremmet forslag om omorganisering til SA(samvirke) og tilhørende endring av vedtekter og at balansen ved årsskiftet brukes som åpningsbalanse.

Vedtak: Årsmøtet vedtar omorganisering til SA og de fremlagte justerte vedtekter.

Namsos,  21. mars 2013

Per Olav Tyldum                                         Ivar A S Asbøll