Hovedside

Det innkalles til årsmøte for 2023 i Riangalleriet SA.

ONSDAG 10. april d.å. kl. 18.00

STED: Namdalshagen, møterom Rian.

I tillegg til ordinære saker, foreslås følgende endring i vedtektenes § 7:

 Innkalling til årsmøtet skal gjøres kjent for medlemmene senest to uker før møtet.

 Vel møtt!

Styret.

**********************************************************************************************


Mennesket og fargene

Johs Rian 1891-1991

Kunstmuseet Nord Trøndelag, Kulturhuset, Namsos  22.10.22-15.01.24.

Informasjon og bilder fra utstillingen blir lagt ut på Riangalleriet sin FaceBookside. 

Åpningen markerte samtidig en gjennomføring av den utsatte minnemarkeringen fra desember 2021 med blandt annet Kjenn din Rian:

Program forøvrig:

Mer informasjon vil finnes på riangalleriets Facebook-side

*****************

Terje Adde ble gjenvalgt som leder på 

ekstraordinært årsmøte 

Det var innkalt til ektraordinært årsmøte i Riangalleriet SA
mandag 23.05.22. kl 18oo på Kulturhuset Namsos, pauserommet 2.etg.
Sak på møtet var valg av leder og styre.
*************

Årsmøte Riangalleriet SA

i Kulturhusets pauserom, andre etasje, 
tirsdag 5. april 2022, kl. 18.00.

Årsmelding og regnskap ble godkjent på årsmøtet, samt handlingsplan vedtatt. Men det var ingen forslag på styreleder og Asbj Hagerup er valgt som fungerende leder fram til nytt ekstraordinært årsmøte.

Årsmelding og handlingsplan finnes undet fanen Organisasjon/Årsmøte.

*************

Minnemarkeringen utsettes på grunn av pandemien. 

Men torsdag 9. desember kl 17, gjennomføres arrangementet med Belysning i Samfunnshuset i Rians farger på Festplassen i Namsos.

Det tennes lys og avspilles «Rianmusikken» av Terje Tranaas og Terje Adde.
 
NB Innendørs arrangement på fredag 10.12. må dessverre utsettes til smittesituasjonen har bedret seg og blir ikke gjennomført nå.
 

********

@@@@@@@@@@@@@@@@

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Riangalleriet SA. 

tirsdag 2. november 2021 kl. 19.00.

Sted: FFO-rommet, kulturhuset i Namsos.

Det er en sak til behandling:

  • forslag til nye vedtekter for Riangalleriet SA.

Styret har funnet det nødvendig å justere vedtektene i forbindelse med utarbeidelse av samarbeidsplaner sammen med Kunstmuseet/Museet Midt IKS og den nye museumsmeldingen, «Musea i samfunnet» (Meld. St. 23 /2020-2021). Etter styrets syn er de særlig §3 som bør gjøres mer tydelig og tilpasses de muligheter som er for samhandling og utvikling av Riangalleriet i tiden fremover.

********************

Årsmøte Riangalleriet 2021

 mandag 07.06.21 kl 19.

Namsos Samfunnshus sal 3.

*******************************************************************

 

Terje Adde valgt til ny leder for styret

på årsmøte i Riangalleriet torsdag 10.12.20

kl 1800 i Kulturhuset Namsos

Ellers gjenvalg på styret med Ivar Andreas Asbøll og Trine Fagerhaug som var på valg, samt Solvår Rustad Rian og Kjell Tore Kirketeig som ikke var på valg.

Vara: Asbjørn Hagerup, Steinar Høknes og Gry Gåsvær Buner

***************************

Ny Rianutstilling

08.02.20 er en ny

Rianutstilling åpen i Riangalleriet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag,

Kulturhuset Namsos

**********

Vis din Rian

Riangalleriet en liten Rianutstilling og arrangerer «Vis din Rian» der du kan får vurdert private Rianbilder i forbindelse med at Haugum Mølle har

åpen dag på

Markens Grøde, Overhalla, lørdag 14.09. Åpent 11 til 15.

På Mølla er det ellers åpen musikkutstilling, lakseutstilling med omvisning og spørrekonkuranse samt kaffesalg. I tredje etasje har Overhalla Kunstforening utstilling som åpner på torsdag.

Et bilde som dukket opp på en tidligere Vis din Rian:

**************

 

Årsmøte i Riangalleriet torsdag 14.02.19 kl 1900 i Kulturhuset NamsosRagnhild Kvalø valgt til ny leder for styret

Ellers består styret av Ivar andrea Asbøll og Trine Fagerhaug som ikke var på valg samt Solvår Rustad Rian (gjenvalg) og Kjell Tore Kirketeig (ny).

Vara: Asbjørn Hagerup, Steinar Høknes og Gry Gåsvær Buner

**********************************************************************

Overhalla kunstforening hadde åpen kveld på Horisonten, OBUS, Overhalla, torsdag 8.november 2018.          kl 19.oo.

Ingeborg Bodzioch fortalte om Johannes Rians kunst og fargebruk.

Johs Rian, «Salome», (pe)

Ingeborg Bodzioch under omvisning på Kunstmuseet.

 

 

 

**********************

Vis din Rian

I forbindelse med Markens grøde, Overhalla sentrum 15.09. arrangere Riangalleriet i samarbeid med Overhalla historielag en mulighet til Vis din Rian i andre etasje på

Haugum mølle, kl 1100 til 1500                                                                                                                             Vi håper at Overhallinger og andre vil ta med sine egne Rian bilder for enkel evaluering. Et ekspertpanel vil være tilstede for å se på bildene.

   

Bilder som dukket opp på Vis din Rian på Kunstmuseet i 2017

På Haugum mølle ellers den dagen er Lakseutstillingen åpen, det er kaffesalg og i tredje etasje har Overhalla kunstforening utstilling med fire kunstnere fra Trondeheim bl.a. Per Formo.

Velkommen

***********************************************************************************

Årsmøte

for Riangalleriet og Riangalleriets  venner torsdag 08.02. kl 1900 i Kulturhuset Namsos, (møtelokale kjeller vest/FFOrommet). I tillegg til årsmøtesaker blir det omvisning i Kunstmuseets utstillinger ved Ingeborg Bodzioch og presentasjon av innkjøp de siste årene.

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

Styret har i 2017 bestått av:

Trond Prytz                                                             styreleder                                                                         Solvår Rustad Rian                                                nestleder                                                                            Trine Fagerhaug                                                     styremedlem                                                                       Ivar Andreas Sellæg Asbøll                                   styremedlem      (kasserer)                                                  Carl Sitter Geving                                                   styremedlem                                                                    Asbjørn Hagerup                                                   varamedlem       (sekretær)                                             Bente Eidesmo                                                       varamedlem                                                                 Steinar Høknes                                                       varamedlem

Årsmøtet i 2017 ble holdt 9. februar 2017 i Kulturhuset i Namsos.I løpet av året har det vært 4 styremøter. Varamedlemmene møter på styremøtene.

Styrets arbeide gjennom 2017 har fulgt arbeidsplanen som ble vedtatt på siste årsmøte:

  • Sikre og utvikle Riangalleriets plass og rolle i Samarbeidsavtalen mellom Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og Riangalleriet.
  • Sammen med Kunstmuseet i Nord-Trøndelag lage en samlingsplan for Riangalleriet og videre en utstillingsplan for de nærmeste årene fremover.
  • Bistå praktisk ved gjennomføring av utstillinger.
  • Bistå ved innsamling og dokumentasjon av Rians liv og virke.
  • Følge aktiviteten på kunstmarkedet i forhold til Rians verker og også andre verk som er viktige for forståelsen og formidlingen av Rians kunstnerskap.
  • Skaffe tilgang til flere av Rians kunstverk gjennom kjøp eller ved disponeringsavtaler.
  • Arbeide med finansiering til kjøp av kunst og til relevante prosjekter.
  • Samarbeide tett med Riangalleriets venner, Namsos Kunstforening og andre aktuelle samarbeidspartnere innenfor Riangalleriets formål.

I det følgende beskrives tiltak og aktiviteter som har vært særlig viktige i 2017.Samarbeidet med Kunstmuseet Nord Trøndelag er hovedsporet for å nå målene og gjennomføre planene for Riangalleriet.I mars 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Riangalleriet og Kunstmuseet om RianLøftet, hvor målet er å øke kunnskapen om, samt å heve den nasjonale og internasjonale oppfatningen av Rian.

Med utgangspunkt i det kunstfaglige ansvaret som Kunstmuseet fyller gjennom denne intensjonsavtalen, er det gjennom året gjort mye godt arbeid for å lage et fundament for å kunne lykkes i intensjonsavtalens målsetting. Museets ansatte har et sterkt engasjement for Rian og Rians kunst og samarbeider aktivt og bredt for å styrke en positiv utvikling som allerede synes å være på gang når det gjelder Johs Rian.

Første fase i RianLøftet i 2017 har for Kunstmuseets del blant annet bestått av intensivering av registreringsarbeidet opp mot Digitalt museum, lage og gjennomføre et Rianopplegg for den kulturelle skolesekken basert på fargemysteriet Rian, samt arrangert Riankurs sammen med Namdal Seniorforum.

Gjennom dette arbeidet er kunnskap om Rian bragt ut til mange. Ikke minst er det gledelig at det fra skolene i Namdalen er stor interesse for DKS opplegget. Fra lokale medias side er det økende interesse for det som skjer rundt Rian. Namdalsavisa hadde blant annet en fin reportasje om Rian ved siste årsskifte. Riankurset for seniorforum omfattet også en vellykket ekskusjon til Skistad, hvor minnene som knytter seg til Johs Rian og heimgården blir tatt godt vare på. Det er positivt at Kunstmuseet trekker Skistad inn i formidlingsarbeidet.

For 2018 er det under planlegging flere prosjekt i Kulturhuset Namsos som involverer andre kunstformer og som tuftes på inspirasjon fra Rians verker.Den lokale interessen som etablerer seg, er en fin plattform for å ta større steg i RianLøftet. Målet for neste trinn er utvikling av flere kunnskaps – og forskningsprosjekt.

Riangalleriets rolle i RianLøftet er først og fremst å bidra med ideer og praktiske bidrag når det passer inn.Vår faste tilstedeværelse innenfor museets utstillingsarealer er i seg selv et viktig bidrag i arbeidet for å sikre og utvikle minnet om Rian og for å løfte fram og spre kunnskap om hans livsgjerning.

 Gjennom RianLøftet er det med Kunstmuseet som kurator, avviklet flere utstillinger i 2017 som er tilpasset mulighetene i vårt gallerirom. Utstillingen «Johs Rian – et liv i farger» åpnet i mars 2017. I oktober var temaet «Reiser». Kunstmuseet laget også katalog til disse utstillingene. Flere tematiske utstillinger kommer i 2018.Alle disse mindre utstillingene benytter bilder som vi eier.Begge utstillingene i Riangalleriet i 2017 hadde felles åpning med utstillinger for Namsos Kunstforening. Åpningen i mars var sammen med grafikerne Gunnhild Vegge og Lasse E. Kolsrud hvor tidligere gallerileder Trix Scherjon foresto den felles åpningen. Åpningen i oktober var samtidig med utstillingen «Kunsthåndverk i Nord-Trøndelag» hvor fylkesutviklingssjef Trude Nøst (nå direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune) åpnet.

Vis din Rian! var tema på en familiedag på Kulturhuset i Namsos i mai 2017. Her ble publikum bedt om å ta med egne Rianbilder for evaluering av et ekspertpanel. Her var det godt oppmøte og stor interesse. For Riangalleriet var utbyttet kjennskap til flere bilder i privat eie, samt mye ny informasjon. Særlig interessant var det at en kom på sporet av flere bilder som var signert og oppfattet som Rianbilder , men som neppe kunne være fra «vår« Rian. Dette temaet forfølges videre.Denne typen arrangement planlegges gjentatt. Dette var også et tiltak som kan arrangeres andre steder enn i Namsos. Vi tror det er mye interessant Rianmateriale rundt omkring i Namdalen som kan komme fram i lyset på denne måten. Overhalla kan være aktuell for et lignende arrangement i 2018.

Også i 2017 har vi hatt muligheten til å innlemme noen nye bilderi Riangalleriets egen samling. Nyanskaffelsene fremgår av opplistingen av våre bilder som vedlegges årets regnskapsavslutning.Nord-Trøndelag fylkeskommune ga ved slutten av året og før overgangen til Trøndelag fylkeskommune en gave på kr 30.000 til innkjøp av kunst. For dette beløpet kjøpte vi etter samråd med Kunstmuseet et litt større landskapsmaleri med tydelige Rianelementer. Vi er svært takknemlig for denne gaven som ga oss mulighet til å kjøpe et bilde som på en fin måte utfyller vår samling.I vår samling er det også noen bilder vi tar imot i deponi. Et av disse bildene med et religiøst motiv fikk stor oppmerksomhet da det ankom våren 2017. Dette bildet som antageligvis er fra 1936 er et viktig bilde i vår samling, både fordi vi har lite materiale fra denne perioden og fordi motivvalget avviker fra det vi er vant til fra Rian.Vi har fortsatt et mål om kunne eie eller disponere flere større og nyere verker. Sammen med Kunstmuseet håper vi få laget en plan for hvordan vi kan styrke oss med hensyn til å ha god bredde i vårt bildetilfang. Dette vil kunne være et godt hjelpemiddel i det videre innkjøpsarbeidet.

I 2017 satte styret i gang med et arbeide for å få flere andelshavere inn i Riangalleriet SA. Det er i denne forbindelse utarbeidet en tegningsinnbydelse som vi benytter i dette arbeidet. Denne vedlegges ved utsending av årsmøtepapirene til andelshaverne. Det er både mulig og ønskelig at de som allerede er andelshavere tegner seg for flere andeler. Fremgangsmåten følger av teksten på tegningsinnbydelsen. Vi håper at mange av de opprinnelige andelshaverne ser positivt på denne muligheten.Vi er tydelige på at midler som kommer inn gjennom nytegning skal benyttes til å sikre oss flere bilder.Ved nyttår er det 53 andelshavere i Riangalleriet SA. Størrelsen på våre samlede aktiva som i det vesentligste utgjøres av verdien av de bildene vi eier, viser at mange av andelshaverne har skutt inn mere enn en andel (kr.1000,-)

På slutten av året fikk vi på plass en meget gledelig avtale med Namsos og Overhalla kommuner som sikrer oss driftsmidler. Det betyr at vi i årene framover har økonomi til den løpende driften. Hver kommune går inn med kr.15 000. Det gir oss mulighet til å konsentrere styrearbeidet til direkte innsats i forhold til Riangalleriets formål. Det ligger imidlertid en ekstra forpliktelse at vi får denne støtten fra kommunene. Det vil måtte bety noe for hvilke tiltak og aktiviteter vi planlegger og gjennomfører i forvaltningen av vårt samfunnsoppdrag.

Styret takker alle som har bidratt med innsats og som har støttet Riangalleriet SA i løpet av dette året. I arbeidet med å løfte fram Johs. Rian er det plass for mange.

For ordens skyld nevnes at Riangalleriet ikke har noen ansatte. Vi driver heller ikke virksomhet som forurenser miljøet.

Namsos 1. februar 2018

*********

Riangalleriet i Kunstmuseet Nord-Trøndelag

åpnet lørdag 28.10.17 kl 1300 en ny utstilling med REISER som tittel. Utstillingen åpnes samtidig med at Namsos kunstforening åpner vandreutstillingen Kunsthåndverk i Nord Trøndelag.

Utstillingen er nå tatt ned for at det skal monteres en ny utstilling i forbindelse med Kunstmuseets 30 årsjubileum

                    

**************************************

25.10.17

Riangalleriet 10 år

—————————————————

Familie -og aktivitetsdag

Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Riangalleriet inviterer alle til vår Familedag på Kulturhuset i Namsos lørdag 6. mai kl 12.00 – 17.00. Dagen fylles med spennende og kreative aktiviteter inne og ute i henhold til været. Aktivitetene ved familiedagen er inspirert av Johannes Rians kunst og det kollektive kunstprosjektet ‘Stol på Kunst’.
Dagen begynner med kunstverksted, kritt-tegning ute og collage inne og avsluttes med
Vis din Rian 15-17. Folk har anledning til å ta med sine egne Rian bilder til Kunstmuseet for evaluering. Et ekspertpanel vil være tilstede for å se på bildene. I den forbindelse vil også møte et spesielt bilde som Riangalleriet har fått til Namsos

*************************************************************************

Johs. Rian – Et liv i farger

åpnet i Kunstmuseet Nord Trøndelag 04.03.17

med omvisning ved Ingeborg Bodzioch og Trix Scherjon

*********************************************

Årsmøte torsdag 9.februar 2017 kl.19.00 i Namsos kulturhus.

 

Med Markering  av 10 årsjubileum

og gjenvalg av lederne for Riangalleriets venner og Riangalleriet; Solvår Rustad Rian og Trond Prytz

*********************************************

Minner om utstillingen i Kunstmuseet:

1 - 1      Johs Rian, Agitasjon

Riangalleriet åpnet ny utstilling 16.04.16

Siden åpningen i 2014 har utstillingen skiftet flere ganger. På den utstillingen som åpnet i vår vises det bilder som Riangalleriet selv eier. Over tid forsøker vi å bygge opp en liten samling. Litt har vi fått og litt kjøper vi.  Målet vårt er å ha en samling som viser utviklingen i Rians kunstnerliv og arbeid, fra de første famlende forsøk hjemme i Overhalla til hans siste bilder

Hans livslange strev for å treffe med form og ikke minst farge, aner vi når vi ser bildene som stilles ut nå. Noen ganger kan hans motivvalg være overraskende. Det viser bildet ”Agitasjon” som er et av bildene på utstillingen .

……………………………………………………………………………………………………………………..

Årsmøte i Riangalleriet SA og Riangalleriets venner

IMG_7884

Gjenvalg av leder Solvår Rustad Rian for Riangalleriets venner og Trond Prytz for Riangalleriet SA på årsmøtene 27.01.16

Mer informasjon om årsmøtet, årsmelding og arbeidsplan ligger under fanen Organisasjon/årsmøte .

——————————————————————————————————–

DSC_0163

VERKENE ER KOMMET HEIM

kan stå som en overskrift for 2015. Den store gaven fra Helga Marie Hoel fikk Riangalleriet senhøstes 2014. Den og øvrig 9 bilder kjøpt på auksjon og fra private i løpet av 2015 blir nå registrert i Kunstmuseets system. Så nå begynner Riangalleriet å få en liten og ganske innholdsrik samling som nærmer seg 30 kunstverk. De fleste fra den tidligste perioden og i tillegg til tegningene fra Helga Hoel er vel et stort maleri som heter Agitasjon det mest spennende. Riangalleriet er ellers interessert i tips om bilder som er til salgs.

14.03.15 ÅPNET EN NY UTSTILLING MED

KVINNEN  i Riangalleriet,

Kunstmuseet NordTrøndelag, Kulturhuset Namsos

rian 15.3a

Rian15.3b………………Rian15.3c……………………………………………………………………………………………………….

RIANGALLERIET SA

gjennomført årsmøte torsdag 019.03.15 på Kulturhuset. Innkalling, årsmelding ligger under organisasjon.

Trond Prytz ble gjenvalgt som leder. I styret forøvrig ble det gjenvalg på de som de som stod på valg

I forbindelse med  Riangalleriets årsmøtet ble årsmøte for Riangalleriets venner gjennomført. Vedtekter ble vedtatt og Steinar Høknes, Solvår Rustad Rian og Asbj Hagerup valgt som styre.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Informasjon om utstillinger o.l.:

ÅPNINGSUTSTILLINGEN FOR RIANGALLERIET

TEGNER OG FARGEMYSTERIET JOHS RIAN

som åpnet 19 juli 2014 er nå tatt ned

…………………………………………………………………………………………………………………

image003 image002image005 NA 21.07.14        TA 21.07.14               DSC_0338

Mer bilder under Riangalleriet

2014:

RIANGALLERIET åpning lørdag 19.07.

Riangalleriet har blitt en realitet!
Det permanente galleriet åpner i et 50 m2 stort lokale i 2. etasje i Kulturhuset i Namsos. En trapp fra galleriarealet i Kunstmuseet Nord- Trøndelag leder opp til det nye galleriet, som er viet maleren Johs. Rian (1891 – 1981) fra Overhalla.

Programmet starter kl. 10.00 med Kunstfrokost,  mens den offisielle åpningen,  kl. 12.00 foretas av leder for Venstre Trine Skei Grande. Venneforeningen for Riangalleriet  presenteres og dagen avsluttes kl. 14.00 med visning av NRK-filmen om Johs. Rian med kunsthistoriker Holger Koefoed.

Under kunstfrokosten forteller Vibeke Hurum, som har skrevet bok om kunstneren, om malerens liv. Skuespiller Ragnhild Vannebo leser dikt av Louis Kvalstad fra Namdalen. Ellers blir det musikk av Olav Magne Vannebo og Ellen Opdal og kunsthistoriker Trix Scherjon presenterer åpningsutstillingen «Tegner og fargemysteriet Johs Rian».

Mer informasjon finnes på www.kunstmuseet.no og kunstmuseets facebookside

ÅRSMØTET  i Riangalleriet SA 2014  

ble gjennomført torsdag 06.03. på Kulturhuset. Innkalling, årsmelding og referat ligger under organisasjon.

Trond Prytz ble valgt til ny leder etter Steinar Høknes. I styret forøvrig ble det gjenvalg på de som de som stod på valg.

Det jobbes ellers aktivt for å få en permanent utstilling i Kunstmuseet i løpet av våren. Målet var åpning 22.03., men en håper den kan åpnes i løpet av våren. Lokalet er nesten klart, men det mangler trapp fra galleriet

Rianutstilling Blomqvist Oslo fram til 02.02.

Mer info på Blomqvists hjemmesider.

Namsos: Visning av utvalgte verker av Johs Rian i monter ved inngangen til Kulturhuset Namsos

Søndag 26.01.14 Utstilling med Riankunst på Snefugl Gård Buvika

21. mars 2013:

Riangalleriet har hatt årsmøte og har endret organisasjonsform til SA (Samvirke foretak) og heter nå Riangalleriet SA (uten bindestrek, tidligere Rian-galleriet BA).

27. oktober 2012:

Den store Rianutstilling på Fylkesgalleriet i Namsos ble avsluttet på nyåret.